Izinselele ezinkulu ezibhekene nokuhwebelana kwamazwe ngamazwe - Ngamazwe kwamazwe


UMASKANDA uKhuzani Mpungose ugqugquzele abaculi bezinye izinhlobo zomculo ukuthi kumele basungule amaqembu abalandeli babo ezindaweni, ukuze umsebenzi wabo uzophusheka kalula. Yazi ngamalungelo ezinsiza zikahulumeni nezimiselo Read more about ukuthi, futhi, noma, kanye, icala and kufuneka.

EZOTHANDO: Kunzima nokujabula ekamelweni ngenxa yendoda engasebenzi Izindaba / 8 February, 3: 54pm / MO & PHINDI Umbuzo: Ngagana indoda engishiya ngeminyaka ewu- 22 ubudala kanti mina manje ngineminyaka ewu- 34. Izinkolelo Nezimpawu Ekubonakala Ngazo Umuntu Okhulelwe By Ulwazi Programme on in Culture Uma kukhona umuntu okhulelwe ekhaya noma engakasho abantu abadala bayakwazi ukuthi bazi kungekho umuntu owaziyo.
Izindaba zebhayibheli ezilandiswa ngezithombe unowa unokholo kunkulunkulu genesise 5: 28– 8: 22 s indoda elungile, unowa, yayihlala ezweni elinobudlova. Ukuze lokhu kufezeke, ama- Khomanisi amazwe ngamazwe ahlangene e- London adweba lesibophezelo esizoshicilelwa ngalezilimi: isi- Fulentshi, isi- Jalimane, isi- Taliyane, isi- Felemishi ( Flemish) kanye nesi- Danishi ( Danish).
Lo mqingo wethula umbiko wocwaningo olwenziwe ngokuhlaziya izinselelo ezibhekene nothisha abakhuluma isiZulu uLimi Lwebele lapho befundisa isiZulu njengoLimi Lokuqala Lokwengeza ezikoleni lapho abafundi bekhuluma isiZulu njengoLimi Lwesibili. Hubani nimdumise uJehova ohlezi eSiyoni; memezelani ezizweni izenzo zakhe ezinkulu.
Izinselele ezinkulu ezibhekene nokuhwebelana kwamazwe ngamazwe. Ngonyaka we- 1994 iNingizimu Afrika yaphenduka izwe elikhululekile ekucindezelweni.

IZINSELELE-EZINKULU-EZIBHEKENE-NOKUHWEBELANA-KWAMAZWE-NGAMAZWE