Isisekelo sezindleko ekukhethweni kwesitokisi - Kwesitokisi sezindleko

, ( Harrison, ( L. Yinkqubo yokutolika izinto nokusebenzisana nabanye okuthi kuthathe ithuba elithile.

UMnuz Thulani Makhathini ( 42) ushe wafa nentombi yakhe uNksz Thobeka Ntshangase ( 25). INGABULA- ZIGCAWU Ukuphumeza umgaqo- nkqubo asinto ilula ukuyenza.

Share on Facebook. Ndikhangela umdla kukholo nemithandazo yenu xa ndiphendula ithuba eliyintsikelelo lokuthetha phambi kwenu.

, ( & ( McCormack, ( J. Elawini LikaMaGumede: Uzolokhu uzibiza ngomemu kanti isikole sesiphumile Share this article with a friend.
Isisekelo sezindleko ekukhethweni kwesitokisi. Ntando Makhubu noSimphiwe Freddie - April 12,.

Isifo seswekile siyagqugqisa kwilizwe jikelele. Tweet on Twitter.

B azalwane noodade bam abatha- ndekayo, ndibulela ukuba ndi- nani ngalentsasa. Kucinisekisa Kutfolakala Kwemalinzuzo Nesibonelelo Sasemsebentini Embonini Yetimayini Umcondzisi Wema- Ejensi Netinchubo.


2 Singeniso Labo bebasebenta emayini bayachubeka nekubukana netinkinga letimayelana nekutfola lwatiso lolungilo kutikhungo, tinchubo tekwenta tikhaloticelo eltimayelana nemali. Home Iindaba Isifo seswekile siyagqugqisa kwilizwe jikelele.


Intobeko Izisa Iintsikelelo Ulwazi lwenyaniso kunye neempendulo zemibuzo yethu ziza kuthi xa sithobela imithetho kaThixo emikhulu. KUSOLWA isikhwele kowesilisa okuthiwa uzingqongqise ngomlilo nentombi yakhe endlini yabo eZamani, KwaDukuza izolo.
( Ukotholisisi) ikulumoemfundrweni: ) isiNdebele( [ Intelligibility( in( ContextScale: ( Ndebele].
ISISEKELO-SEZINDLEKO-EKUKHETHWENI-KWESITOKISI