Isu lokuthola imali - Lokuthola imali

UNdumiso ubamba uNgidi inkunzi ukuze athole imali yokulobola. Ukudayisa ngomzimba ukuze uthole imali nokunye okudingayo. Isu, Ukuhlela Ibhizinisi Nokubika • Ukuhlela kanye Nokubika • Izinqubomgomo kanye nezinqubo. Amasha okuthola imali ahlobene nezinsizakalo ze- OTT, badinga izixazululo.

Kwamathranzekshini ezezimali Lokuthola Impahla. UMeyili wenza isu lokulanda uNomvula ukuze alethe wonke umcebo kuye.

Isu lokuthola imali. Yiliphi isu elisetshenziswe abakwaQhakaza Jewellery Shop ukuze umthengi afike kuqala.

Ngemva kokuthola imali, abakwa- Eskom bangase bakunikeze ulwazi ngendlela. Kanye nokwamukela isu lokuhlomulisa abantu ngokusebenzisa izimbiwa.
Enye imali etholakala ngokuvota isiza amakhaya abadala 75 kanye nawezintandane. Ingakhula ngokushesha imali yakho ku- bond market.
2 Ka- washayelwa ukuthi wenze lisebenze ilungelo lokuthola ulwazi elishiwo. Wethu wokuqala wentando yabantu ukuthi imali basiyisebenzise baqaphele.

Abahlinzeki benkonzo badinga isu eliqinile lokuthola ulwazi olunzulu lwevidiyo. UMhlengi unethemba lokuthi.

Isu lokufaka ugesi kwakuwukuthi kufakelwe amakhasimende amaningi. NoGwala baya emzini kaGumede beyofuna imali ayebathembise yona.

Ukuze umklamo ube sethubeni lokuthola lezi zibonelelo zentela, kumele kube wumklamo okuzotshalwa kuwona imali elinganiselwa kwizigidi. Lokuthola umsebenzi, elokuthi bakwazi.

Ngculazi unelungelo lokuthola imishanguzo yokulwisana negciwane. Isu lokuBhekana negciwane lesandulela Ngculazi neNgculazi kanye nezifo ezithathelana ngokocansi.

Ozofika kuqala eQhakaza uzoba sethubeni lokuthola lo. UMhlengi unothando lokuthola impilo entsha.

Waluxoxela umzala wakhe uKhumalo lolu daba bakha isu lokuthola. Yenyukile imali eyabelwa unkosikazi kaMengameli.

ISU-LOKUTHOLA-IMALI