Ngabe ubani owenza imali - Owenza imali


Whitney makagcine isitolo sakhe, ngamanye amazwi, isitolo leso, okwesikhashana. UKUZE ikhule indima yeshashalazi ( theatre) eyingxenye enkulu yemboni yezobuciko kubalulekile ukuba inikezwe uxhaso oluzoyenza isabalale, ikwazi ukusimama futhi.


Kodwa uJehova yena useduze kwakho. Sebeyakwazi ukubhala, ukufunda nokisayinda izincwadi, nanoma bengakwazi ukubhala amanye amagama, kodwa sebeyakwazi ukubhala since befunde la.

Ngabe usebenzisa imali eningi kakhulu bese wonga encane kakhulu? Ngaso sonke isikhathi noma elala noma evuka sisuke sikhona enhlizweni yakhe, esifukamele, esifihlile, esihlobisile ukuthi noma ngabe ubani osibonayo angaboni kuyisono, kodwa abone kuyinto enhle.

UKUFA kungafikela noma ngabe ubani njengoba siphila emhlabeni. Ngenye indlela singasho ukuthi ngusibanibani owenza ukuthi nokuthi, kube kuyithi kwezinye zezinto ezimbi.
Ngabe ubani owenza imali. UJehova wathi eZwini lakhe: “ Ungawuhlehlisi umngcele [ wezintandane].

Lokhu engifisa ukukusho akusikho ukuthi ngithi isizwe asisulele ngengqumusha kuhle kwensimba. Impendulo: Uma wenza ihawu abanye babuye balibize ngokuthi isihlangu, uma silenza, ngidinga isikhumba senkomo esisemanzi ngisiqondise kahle bese ngiyasishuka bese ngiyasisika ngifake intonga.
Kunobaba owenza lomsebenzi bt kwamele ube ne 2500 leyomali uthenga ngayo ukudla komunye umkhulu kokphakela amagundane akhe okuwona awenza lomsebenzi wena yamtshelala ufisa kuthola malini bt uthi akawavumeli adeliver ngaphansi kwe 2million lomsebenzi uwenza ihour elilodwa ingene imali masewtholile uknika 20% kuyona noma ngabe uthole malini. Imali ekhokhwa ngumasingcwabisane, kungakhathalekile ukuthi uneminyaka emingakanani ubudala, kodwa kunemibandela ethile.

41 Bhekani, mina, iNkosi, ngizonika inceku yami uJoseph Smith, omNcane, amandla okuthi akwazi a ukuqonda ngoMoya ukuthi ubani ozoya ezweni laseSiyoni, nalabo abangabafundi bami abazosala. Ek se ake ungivumele ngivulele iNingizimu Afrika inhliziyo yami ehlala iphukile ngenxa yezinto ezimbi esiphila ngaphansi.

Ngenye indlela yokukhokha imali yanyanga zonke; d) ipholisi ingasulwa noma ngabe iyiphi inhlangano; kanti. Kwamanye amabhizinisi kujwayelekile ukuthola umxhumanisi osiza kuthuthukiswe futhi kunakekelwe ibhizinisi.

Kunoma ubani, ngisho ngabe bayiziphathimandla zikahulumeni noma cha. Umbuzo: Njengoba baba uwumuntu owenza izinto zesintu ngicela usichazele ukuthi ukwenza kanjani, siqale ngalo ihawu nilenza kanjani?

Nov 21, · This feature is not available right now. Ucabanga ukuthi umuntu owenza ngale ndlela — noma ngabe ungumhwebi noma ikhasimende, umqashi noma isisebenzi — umazi ngempela uNkulunkulu wobulungisa?

Ngaphandle kokugwegwesa, kufanele ngabe siyajabula ngokuthi nguNkulunkukulu owanquma isivinini sokuphenduka komhlaba, hhayi iqembu elithile labantu. Bafike lana bengakaze baye esikoleni, kodwa sebeyakwazi ukuzikhiphela imali emshini manje, bachofoze kuphume imali ngale koskusizwa umuntu.
Ubani ongummeleli ofanelekayo ngokoMthetho we- FAIS. Kungafani nomuntu owenza umsebenzi wokuqondisa, ezomthetho, ezobuchwepheshe, nezokuphatha impahla, noma ezinye izinsiza ezivamisile:. Uma kuwukuthi lokhu kuqondene nawe, uyacelwa ukuba uxhumane neHhovisi LesiKhwama, i- Fund Office, ukuze uthole imininingwane eyengeziwe. Futhi awuphenduki kancane kakhulu kangangokuba imini nobusuku kube kude kakhulu, kubangele ukushisa nokubanda okweqile, obekungenza abantu bangakwazi ukuphila. Singangakulangazelela ukukuhlelela kepha iqiniso ukuthi sonke indlela iphetha khona. 42 Inceku yami uNewel K.

U- Nksz Cele unxuse noma ngabe ubani ukuba alule isandla emisebenzini abawenzeyo. Ngokohlelo lwango- lokuqapha ukonga notshalomali lwakwa i- Old Mutual Savings and Investment Monitor, cishe ingxenye yamakhaya aseNingizimu Afrika onga kancane kunangonyaka owedlule!


D) ipholisi ingasulwa noma ngabe iyiphi inhlangano; kanti e) umshwalense uvikela ngezikhathi ezithile kuphela ( lokhu kusho ukuthi umshwalense uvikela kuzekufinyelele esikhathini esithile hhayi ukuphila konke). Indwangu Emhlophe Embathwa Yingane Uma Izalwa By Ulwazi Programme on in Culture Indwangu emhloshana embathwa yingane uma izalwa eyaziwa ngokuthi yiveyili ibalulekile kakhulu kubantu abazalwa beyembethe.
Please try again later. “ Siyihlangano ezimiele, ngalokho asinayo imali esiyithola kuhulumeni, seyadinga ukuthi sithole usizo kulabo abangaba nesifiso sokuxhasa lomsebenzi”, kusho u- Nksz Cele.

— IHubo 148: 1- 5.

NGABE-UBANI-OWENZA-IMALI