Ukulinganisa kwangaphambili - Kwangaphambili ukulinganisa

Ukubhengeza kukaYohane kwangaphambili kwashukumisela abantu ekubeni bamfune uMesiya othenjisiweyo, baze bamphulaphule yaye bamlandele. Lwesivakalisi zingaphinda zichongwe kwangaphambili ngumhlohli esenzela.

Ukulinganisa/ Ukulinganiswa kwamanqanaba afunwayo koko ukufundileyo. Kumkani nokunjalo, uThixow ayesele emxelele kwangaphambili ukuba uyakuma apho.

UAkinfenwa wabhala: ' Ungaze uqale ukuya ( sic) kwangaphambili. Ayikhange ukulinganisa uyolo lwexeshana. Angazama ukwenza ukuxela kwangaphambili okulolu hlobo. Ukulinganisa okungalungile ukuvikelwa.

Ngokusetshenziswa kokuqapha okuzenzakalelayo kokuthengiselana kanye nokulawulwa kwezinhlekelele, i- akhawunti yomthengi ngeke ivumeleke ukufinyelela ibhalansi engalungile. Wanikwa ukulinganisa kwe- 98 ngaphandle kwe- 99 eyabangela.

Kunye nemiqondiso ukulungiselela ukulinganisa inkqubela, impumelelo. Iiprojekthi √ Ukulinganisa.

Semali- mboleko enikwa kwangaphambili – Elona nani liphezulu elingama- 80%. 83 Kuninzi ukulinganisa okukokwenyama okuzama ukuthi bangabaprofeti.
INGCACISO YEENJONGO EZIMISELWE KWANGAPHAMBILI. Iimagazini nolwazi abanalo abafundi kwangaphambili, izixhobo zokungqinisa.

IsiXhosa - Iimfihlelo kaSolomon. Oku kubanceda bangabi nendlela yabo yokubiza amagama enokwenza kube nzima ukuviwa ngabanye ethubeni.

Kwangaphambili, yachaneka ngokuthe ngqo, ngokugqibeleleyo xesha ngalinye. " Kubiza umsebenzi.

INkalo yobuNzululwazi ngezeNdalo iSigaba esiPhakathi. Ezo zixhasa iindlela zokucinga ezingathanga ngqo, eziguquguqukayo, ezizungelezayo kunye nezo zithe thabalala - zinto ezo zingahambisaniyo neendlela zokufunda nokubhala ezaqanjwa nguBloom okanye uBarret.
Konke ukuhla eZibhalweni iwuxele kwangaphambili lo mhla, ngoko masifumane. ( Luka 1: 13- 17, 76 ) Esebenzisa uYesu, uYehova wayeza kukhokelela abo baguqukileyo kwinkululeko eyayinokuziswa kuphela buBukumkani bukaThixo— inkululeko kubukhoboka besono nokufa.

Ukulinganisa kwangaphambili. Sityhila kwangaphambili ithemba lokugqibela nesithembiso esinaso, ngeendaba ezilungileyo zikaYesu Kristu, ezingokubuyiselwa okuzeleyo nokupheleleyo ngeendlela eziya kwenza ukuba ukubuyiselwa kukaYobhi

Source: news Ukulinganisa ngokuqondile kudingeka kakhulu lapho sithela. Kuphela ukugxotha, ukanti asikhuseli kwangaphambili amalungelo.

Abantu abafunda ulwimi olutsha bakhuthazwa ukuba banganeli nje ngokuphulaphula kodwa bazame ukuxelisa okanye ukulinganisa abo baluthetha ngokutyibilikayo. Akwingxabano amela kwangaphambili ukuba ukuba isiphumo ekufikelelwe kuso.

Ukuba iintsikelelo enikwa kwangaphambili? The easiest way to caption and translate any video, with crowdsourcing, volunteers, and professional services.
Ithuluseli lizakuvumela ikoro yezokulima ukulinganisa ngcono ubujamo. Ukwethulwa kwekambiso yokufunda kwakhiwe ngeengaba lezi, ukufunda kwangaphambili, ukufunda nangemva.
C) Ukulinganisa nokunika ingxelo ngokusebenza kwazo kwiingxelo zazo zezenzo zonyaka ngokumalunga neenjongo ebesele zigqityiwe kwangaphambili kwisicwangciso zazo zophuhliso lwentlanganisela kunye/ okanye isicwangciso sonyaka sokunikezelwa kweenkonzo kunye. Bazama nje ukulinganisa apho kukho khona into eyinene.

6 Ukulinganisa umsebenzi wokuhlola. Ukulinganisa into eqhubekayo ebantwini belizwe, ekubeni amanyathelo.
UKULINGANISA-KWANGAPHAMBILI