Phenya ukuthi yini okufanele ngiyisebenzise - Phenya okufanele

Musa ukukhombisa ukungayikholwa into ayishoyo, ungakhombisi ukuphoxa •. Xoxa ngezinto owabhekana nazo.

Wezempilo ukuqinisekisa ukuthi yonke into ihamba ngendlela efanele. UBaba unamahlaya, ubenza wonke umuntu ahlale ehleka.

Nikeza ukwaziswa okuwusizo. — Bala uGenesisi 1: 28, 31.

The website aims to present the truth in a world where lies and half truths are prevalent. Uyazi nawe ukuthi wabhala lokuya kuhlolwa okudlule usaphazanyiswe wuthando lwale ntombazane yakwaCele, uSindy.

Hlanganisa amathambo engqondo. Uma ubufihla ukuthi uyabhema, manje isikhathi sokuba uzibike.
Wayehlose ukuthi baphile emhlabeni kuze kube nini lanini, lokuthi bazalane bagcwale umhlaba njalo bawenze ube lipharadayisi. Ngiyethemba nonke nibe namaholidi amahle.
Nakuba umuntu engase athembe ukuthi isimo asiveli, kungenzeka ukuthi umgadi/ umnakekeli noma ilungu lingase lishone ngaphambi kokuba ilungu libe no- 18. Nabantu abadala bake bakhohlwa kancance izinkinga zabo.
The articles are informative and provide an easy way to obtain a. Thola ukuthi yini esiyazi kakade.

Bhala izizathu zakho zokuyeka ukubhema, udamane uzibheka njalo. Eminye imithi isebenza kangcono uma idliwe nokudla okuthile noma ingaphuzwa nokudla okuthile.


Obekumnandi kunakhokonke ukuthi uBaba ubekhona ekhaya. Khonamanjalo, umpetha weSA middleweight, uChristopher Buthelezi uhlelelwa impi yokuvikela ibhande noWalter Dlamini ophekwa nguManny Fernandes empini ezoba ngosuku olusazomenyezelwa.

Ziqinisekise ukuthi uyafuna ukuyeka. Phenya ukuthi yini okufanele ngiyisebenzise.

Uzothola i- SMS eqinisekisa ukuthi i- Fairheads isitholile isiti- fiketi sakho sokuba khona esifanele. Indlela Yokugqashula.

Hlela isifundo okufanele usifundise abantu bebandla. Lungisa imibono engaqondile.

Sharing Biblical Truth is a website that has been created to share Biblical truth with Christians and non- Christians alike. Injongo kaNkulunkulu yaphambaniseka lapho abantu behlamuka kuye.
Uyena osibhekayo noma sivuka, sihamba, abone ukuthi silala sidleni. • Musa ukumtshela ukuthi yini okumele ayenze.

Ngokukhumbula futhi uyilandise ngezinto owabhekana nazo lapho uya esikhathini okokuqala, ungayisekela ngokomzwelo indodakazi yakho, okuyilokho ekudinga kakhulu. Yini okufanele siyibheke?
Namhlanje sibhekene nokuhlolwa kokugcina. Ngosuku lokwahlulela, usumile phambi kukaNKulunkulu, uma kungase kuthiwe uyakubuza ukuthi yini engenza ukuthi angakubhubhisi, ungathini?

Mina noSipho sibe nesikhathi esimnandi nomndeni wethu. Uma omunye wemithi udinga ukuthi uphuzwe nokudla, buza ukuthi ngabe wukudla okuphelele noma okokubambisa nje ( meal or snack).
Ithimba elibuyekeza ucwaningo kanye nebhodi elizimele elibhekele ukuphepha njalo zihlola ulwazi lwezempilo locwaningo ukunquma ukuthi ingabe kubonakala kuphephile yini ukuqhubeka nokunika abantu imijovo ye- VRC01 noma ye- placebo. Siyilungiselela kahle le mpi sibe sinakho okufanele sikugade emiqondweni yethu, ” kusho uMagudulela.


Nxa kuliqiniso ukuthi izinto zadalwa, kutsho ukuthi singazithola izimpendulo zemibuzo emayelana lokuphila. Qiniseka ukuthi wena nayo ninolwazi olunembile.

Umsebenzi wakhe ke ukuqinisekisa loku okungenhla kanye nokuthi umuntu unabo yini ubuntu. Lokhu kusho ukuthi usubuyela esikoleni!

Jan 28, · Njengoba negama lizisho ke, umama lo. Kuyadabukisa ukuthi manje leli zwe selibhekene nezinselelo ezinhlobonhlobo kusukela kwezombusazwe kuze kufike ebubheni osebudonsele leli zwekazi amanzi ngomsele wokuthi abadla izambane likapondo abavela eNtshonalanga babone ithuba lokuthi bangasiza leli zwe ngendlela yokuthi kuzuze bona uqobo.
Uletha imvundo( Growth/ fertility), ukujabula kanye nokudumala komphefumulo nomzimba womuntu. Yiziphi izinto ezimbili ( 2) okufanele siqaphelane ukuze sizenze?

Phenya izimpawu zokuzibulala angazikhombisa. — Roma 12: 1; Efesu 4: 17- 19.

Nxa kuliqiniso ukuthi izinto kazidalwanga kutsho ukuthi ukuphila kakulanjongo. Buza umsebenzi wezempilo ngomuthi nomuthi okumele uwuphuze.

USipho: Come on Vusi man! Khumbula ukulibhala ukuthi liya: Fairheads Benefit Services.
Yini ongayenza ukuze ugqashule kuwo? Isifiso sokuhlanzeka phambi kukaNkulunkulu singaba isizathu esinamandla.
Mnike ulwazi uphinde umsekele.
PHENYA-UKUTHI-YINI-OKUFANELE-NGIYISEBENZISE