Ngaphansi kwenani elifanele lokubheka imali yokukhethwa kwamasheya amafemu kumele ahloniphe izinketho zesitokwe kwi - Ngaphansi imali


Kumele usinike yonke imininingwane ephelele ngecala. Imali, noma yikuphi ongavumelani ngakho ngesikhwama sempesheni, noma kungani ucabanga ukuthi umqashi akazange afeze izimfanelo zesikhwama sempesheni.


Kwabase- efesu 6: 10- 18 zul59 Elokugcina, qinani eNkosini nasemandleni ayo amakhulu. Bhala igama elihambisana nesithombe emgqeni.

Ngaphansi kwezingonyaka wezi- kanye nokusokwa kwen- qwaba yabantu besilisa kungafi noyedwa. Ngaphansi kwenani elifanele lokubheka imali yokukhethwa kwamasheya amafemu kumele ahloniphe izinketho zesitokwe kwi.
Kube sekuqaliswa omunye umsebenzi ukuze kutholakale ukuthi yiziphi lezi zindawo kanye nabanikazi bazo. Siphe- phise impilo, yikona okubaluleke.

• Lapho une- HIV kanti futhi ukhulelwe noma uncelisa. Bonga imali yomn- yango eyizigidi zamarandi. Ibhasi ibhubesi ibhola ubhavu. Kumele senze uguquko bese siqhamuka namasu okuphucula ezempilo esifunda-.

Imali ekhokhwa ngumasingcwabisane, kungakhathalekile ukuthi uneminyaka emingakanani ubudala, kodwa kunemibandela ethile. Uma kuwukuthi lokhu kuqondene nawe, uyacelwa ukuba uxhumane neHhovisi LesiKhwama, i- Fund Office, ukuze uthole imininingwane eyengeziwe.
Hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu, ukuze nibe namandla okumelana namaqhinga kaSathane; ngokuba asibambene negazi nenyama, kodwa sibambene nemibuso, namandla, nababusi bezwe balobu bumnyama, nabawomoya bobubi emkhathini. Khetha igama elifanele emabhokisini angezansi. Asazi lutho ngawe noma ngesikhalazo sakho. IRhino Oil and Gas yaphumelela ekufakeni isicelo kwi- PASA sokunwetshwa kosuku lokwethulwa kwe- EIR – usuku olubuyekeziwe lokufakwa kwesicelo manje luzoba ngomhla ka- 10 Ephreli. 1 imanuwali ekhishwe ngaphansi kwesigaba 14 somthetho ka okhuthaza ukufinyelela olwazini, ( umthetho no 2 ka ). Khumbula, asikaze sizwe lutho ngawe ngaphambilini. • Lapho une- HIV noma i- TB. Kumele uqale nini ukuphuza imithi • Lapho i- CD4 count ingu 500 noma ngezansi kwaleli nani.

NGAPHANSI-KWENANI-ELIFANELE-LOKUBHEKA-IMALI-YOKUKHETHWA-KWAMASHEYA-AMAFEMU-KUMELE-AHLONIPHE-IZINKETHO-ZESITOKWE-KWI