Ukuvula amathuba emisebenzi - Ukuvula emisebenzi

Ukuvula, amagagasi ayadlula bese kuthi amandla okubasa. Enziwa kabusha, kufanele sikhombise ukuthi miningi imisebenzi engadaleka emandlelni okubasa. Injongo/ ukubaluleka Ukuvula amathuba othethwano noluntu ngemiba yokumanywa koluntu nokwakhiwa kwesizwe, kubandakanya nemiba yezobuhlanga, ucalulo olungenabulungisa, ukubukulana ngokohlanga nokunganyamezelani. Isibhedlela esisha sizodala amathuba emisebenzi.


Kuzakufuneka abasebenzi baqeqeshwe kwizakhono ezitsha. Kangakokuba urhulumente ezimisele ukudala amathuba emisebenzi, uzakuqala inkqubo ekuzakuxhamla kuyo oosomashishini abakwicala lezemveliso ( manufectures).

Umkhandlu ukwazile ukuvula amathuba esikhashana ( job creation). The Amathuba ( “ opportunities” ) Learnership Program develops matriculants with no previous work experience.


Imithetho Zonke ezokuthuthuka kufanele zenzeke ngokukhulu ukubambisana nalabo abaphethe abanamandla abakwaziyo ukugcina ubuqotho balomthombo wamanzi omkhulukazi. Emisebenzi ayi 178 000.


KwaBantu likwazi ukuvula Environment ukuze. Uma uhlanganisa nama projects sizimisele ukuveza amathuba emisebenzi angu.
Ukuvula amathuba emisebenzi nokuhlelela kahle izinto zangasese kwabokuvakasha. Ukuvula amathuba emisebenzi.
Le nkqubo izakunceda amashishini aguqule indlela enza ngayo imveliso, anciphise nendleko. Kukhona ofuna ukuvula.

Ngayiphi imgwaqo kuhambisane nenqubo yemigwaqo jikelele. Ukuvula izintuba eziqinile zokuxhumana nabaphathi nabakhi bemigwaqo.

Le mikhakha owezokuthuthukiswa kwengqalasizinda, owezolimo, owezokumbiwa phansi nezinhlelo zokuhlomuliswa kwabantu, owokukhiqiza, owezomnotho obhekelela imvelo, kanye nowezokuvakasha. Unyaka ovune imisakazo yomphakathi.

I rhulumente uzakuchitha isixa. Kanye noVincent Zondi amathuba emisebenzi ophuma.

Ukuvula amathuba emisebenzi. / Bavula amathuba emisebenzi.
Ukusekela imigwaqo. Kuzoxhunywa umshini wokuphehla.

Njengohulumeni wesifundazwe sizimisele ukuvula amathuba emisebenzi ezinhlelweni zokukuthuthuka zikahulumeni. Amathuba emisebenzi lokho okwenza amathuba.

Nabelaphi bomdabu ukuvula amathuba okuhlolwa,. Imisebenzi okuzokwenza isimo sisheshe sishintshe.
Umsholozi uthi uma sivula amathuba emisebenzi yena uyakwazi ukuthi asinike. Ukuvula amathuba engqesho ayiloxanduva lukarhulumente, lelomntu ofana.

Kaloku ulutsha lolona kudinga imisebenzi kakhulu. Sikhuluma nje uhlelo lukahulumeni oulbizwa nge ' Expanded Public Works Programme' sibeke isibalo esingu 40% njengomgomo wenanali lemisebenzi okunele.

Yabanika indawo, bathokoza kakhulu. Uma ifuna ukuvula imisakazo emincane ngokuthi bafake isandla.

Amathuba emisebenzi amathuba emisebenzi. Amathuba Emisebenzi Thina Syazisebenza Umlungu Asimudingi Eduze Kwethu added 6 new photos.

URhulumente uyawandisa amathuba emisebenzi ngeenkqubo ezifana ne Expanded Public Works Programme, ingxowa yokwenza imisebenzi ( Jobs Fund) nengxowa yokuphuhlisa izakhono ( Skills Development Fund). Ucwaningo lukhombisile ukuthi sizokwazi ukuvula amathuba emisebenzi emikhakheni ebekwe eqhulwini eyisithupha.

√ Yingoba basuke bengafuni ukuvula abathengi amehlo ngoba bezicabangela bona. Bese siyakhononda ayikho emisebenzi, Kaze sihlulwa yini thina ukuvula amathuba emisebenzi siyisizwe esimnyama, Sibulawa ubuvila, Sibulawa ukufuna ukwenzelwa, Sibulawa ukuhlala njalo sinezaba, Sibulawa ukukhononda ngezinto esingazenzela zona, Sifuna njalo ukunikezwa ngesihle, Sifuna izinto ezisheshayo, Sihluleka ukulinda, Budlalile ngathi ubuvila.

Kwamashishini, kwakunye nokudala amathuba emisebenzi. Ukuvula amathuba emisebenzi yeyona nto ibalulekileyo ekunciphiseni intlupheko nokungalingani.

Ukuthintana nabaphathi ngokubonisana ngokuthi kuzoqalwa. Oku kuzakudala amathuba emisebenzi ingakumbi azakunceda ulutsha.

Elihle leli nelizosiza ukuvula amathuba emisebenzi kubantu bayo. Kulonyaka siklame R19 million yamathuba emisebenzi, R6 million yabaqaphi kunye no R2, 9 million ovela kuMshololozi sizimisele ukuthi okungenani sikwazi ukuvula amathuba emisebenzi engaphezu kuka 1 600 emalini yomkhandlu.


Nakuba sibheke ikakhulu umkhakha wezimboni ezizimele ukuthi usilekelele ukuze sikwazi ukuvula amathuba emisebenzi amaningi, noma. Lokho kungasiza kuvule amathuba emisebenzi kuthuthukise namakhono.

Abakhiqizi basiza umphakathi ngezidingo zawo. Ngeke ngimshiye ngaphandle uhulumeni nosomabhizinisi ngokuthi nabo mabasize intsha uma ifuna ukuvula imisakazo emincane ngokuthi bafake isandla.

UKUVULA-AMATHUBA-EMISEBENZI