Iyiphi indlela elula yokuthola inzuzo ebhizinisini lokuhweba ngaphambili - Elula ebhizinisini

USathane usebenzisa indlela enobuqili kakhulu, indlela ehambisana mathupha nokucabanga kwabantu; akuyona noma iyiphi nje indlela ehluke kakhulu kokujwayelekile. Ngakho- ke, uma Mina ngibhekene nabantu abaningi abangivukelayo, abangiphikayo, noma labo abawedelelayo amazwi Ami, isinqumo sami sithi: Makuthi isikhathi kanye namaqiniso abe ngofakazi Bami futhi akhombise ukuthi amazwi Ami aliqiniso, indlela kanye nokuphila.
“ UNKULUNKULU uluthando. Eminye imixholo yazo ithetha ngesizathu sokuba unokuyithemba iBhayibhile, indlela indalo emzukisa ngayo uMdali wethu, indlela yokuphumelela njengomntu oselula nendlela yokuhlala unokholo kwanaxa uvavanywa.

Njengoba sibonile ngaphambili, ngesisekelo sesihlengo uJehova uthenga izinceku zakhe ezigcotshwe ngomoya ukuze zibe abantwana bakhe. Enye inzuzo kufanele ibe yi- double, ukuze ukwazi ukubeka amakhadi amabili.

3 UJesu bekathabe tle! “ uPhawu” lusho noma iyiphi indlela yokukhombisa umbhalo, izinhlamvu zamagama, izinombolo, imidwebo, izinto, iziMpawu zoMqhudelwano, izithombe noma imifanekiso, amapheshana ezaziso okufaka – kanti phela kakusikhona lokho kuphela – nophawu olungathinteki olukhonjiswa esakhiweni noma. Ingabe Ulandela “ Indlela Ezidlula Zonke” Yothando? Ukwenza uMsebenzi oThile ngenhloso yokuthola inzuzo,.
Phakathi kokungaqondi, abantu baze bayemukele indlela kaSathane yokuphila, imigomo yakhe yokuphila, bazimisele izinjongo zempilo kanye nendlela yabo empilweni, futhi ngokwenzenjalo baze babe nemiqondo abayiphokophele empilweni. Ngokuphathelene nekhwalithi yokwakhiwa kwalesi smartphone konke kusetsheni okwenza ukuba nomuzwa ube nekhwalithi premium ngokuba nalo mshini ezandleni zakho.


Bukela iividiyo zamaKristu kwi- intanethi. Kodwana uSathana wasebenzisa ukuzikhakhazisa kwabarholi bekolo yamaJuda wabaliya bona bangazwisisi amaqiniso weBhayibheli.

Kazi phela bekathatjiswa kubona uJehova embula amaqiniso weBhayibheli azikileko, awembulela abantu abathobekileko kungakhathaliseki bona bafundile namkha awa. Iyiphi indlela elula yokuthola inzuzo ebhizinisini lokuhweba ngaphambili.
” La mazwi omphostoli uJohane achaza imfanelo kaNkulunkulu evelele kunazo zonke. Sizokucoca ngani esihlokwenesi?
( Roma 8: UJehova umema ‘ abezinye izimvu’ ukuba babe ingxenye yomndeni wakhe emhlabeni.

IYIPHI-INDLELA-ELULA-YOKUTHOLA-INZUZO-EBHIZINISINI-LOKUHWEBA-NGAPHAMBILI