Lapho izinketho zokulingana ziphela ukuhweba - Ukuhweba lapho

Lapho likhuluma ngenye imbangela yokuhlupheka kwabantu, iBhayibheli lithi: “ Isikhathi nesenzakalo esingalindelekile sibehlela bonke. Lapha kuyodingeka ukuba athole amaqiniso esayense emayelana nalokhu.
Lapha umxoxi uvama ukuba abheke into nhlangothi zombili. UDami wayeneminyaka eyisithupha lapho isifo sokuvuvukala kwemithambo sibulala uyise.

Ubalule ukuthi sinesimo sezulu esifudumele, imidlalo engajwayelekile, indawo ongakwazi ukuhweba kuyo njengona inesikhungo esikhulukazi sohwebo iDube Trade Port. Lapho isitha sesiphumelela ukukubulala, abantu bebukela,,,, behleka,,,, uThixo aphakame enze amasu okukuhlenga # Zincanizibongozethu # Zibalizibusiso.

Isiqubulo salo nyaka sikhuluma ngezokuvakasha nokunakekelwa kwemvelo,. * Bobathathu bashonelwa abantu ababathandayo.
Lapho izinketho zokulingana ziphela ukuhweba. ” ( UmShumayeli 9: 11 ) Ukuthi umuntu uzolimala yini lapho kwenzeka izenzakalo ezingalindelekile noma izingozi, kuxhomeke ekutheni usuke ekuphi ngesikhathi zenzeka.

UJeannie wayeneminyaka engu- 7 lapho umama wakhe eshona ngemva kokuphathwa umdlavuza wezindlala ezikhiqiza amaqanda. C) Nikeza izibonelo zezimo lapho ukuxhumana okungenazwi kungasetshenziswa khona.
Ukwenza isibonelo ake sithi umbhali ufuna ukubhala ngendlela imvula eyenzeka ngayo. UDerrick wayeneminyaka engu- 9 lapho uyise ebulawa isifo senhliziyo.


Njengemikhaza, ukhuphe/ izintwala nezikelemu Amagciwane Kunezigidigidi zezinhlobo ezahlukene zamagciwane ezingabanga izinhlobo zezifo ezahlukene Lamagciwane atholakala yonke indawo, emoyeni, emanzini nasemhlabathini, kodwa mancane kakhulu ngeke sikwazi ukuwabona ngamehlo enyama Amasosha omzimba ahleze elwa. Kumele acabangisise ngendlela asebenzisa ngayo ulimi, ulimi lwakhe lucwengeke, luhambisane nendikimba leyo.

1 Ukuchitheka kwamafutha aseNingizimu Afrika kungcolise lapho kubusa khona izicebi ezimhlophe Kodwa lenhlekelele eyenzeke kulesisigceme saseThekwini siveze obala. Uthe lesi sifundazwe asilungele abahamba ngabodwana kuphela kodwa umndeni ungavakasha wonke.

( d) Nikeza izizathu ocabanga ukuthi ukufunda okuqukethwe kule yunithi yokufunda kungakusiza wena njengomuntu.

LAPHO-IZINKETHO-ZOKULINGANA-ZIPHELA-UKUHWEBA