Ukubalwa kwesibonelo sezinketho zabasebenzi - Zabasebenzi sezinketho

Ngayo umxoxi phambi kwabalaleli. 2 Ukuhlaziywa kwezimvo zabafundi nabasebenzi bephawula ohlelweni lomsakazo Ukhozi FM 90.

Umethuli uyinsika ekuxoxeni inganekwane kanti ababukeli bayingxenye ebalulekie nedingekayo”. 2 Ukuhlaziywa kwezimvo zabasebenzi nabafundi mayelana nempumelelo yokusetshenziswa kwezilimi zesintu ezikhungweni zemfundo ephakeme 87 4. Isizwe saBathembu, singesinye sezinsika zakwaZulu. Vuma noma uphikise umusho ocashunwe ngenhla ngokuba uchaze usizo olutholakalayo kanye neqhaza elibanjwa umxoxi nomlaleli ( ugogo nezingane) ekwenzeni inganekwane ibe mnandi.

Okokusebenza Kokuvikela Umuntu Okwabesifazane Abasebenza ezimayini Konke okumele ukwazi mayelana ne- OKU yabantu besifazane abakumkhakha wezimayini I' solezwe lesiXhosa liphephandaba lesiXhosa elipapasha iindaba yonke imihla kumnatha wonxibelelwano.

2 Izeluleko zokuqinisekisa ukuthi imfuyo yakho iphilile Izeluleko zokuqinisekisa ukuthi imfuyo yakho iphilile. Ezwekazini lonke, nsuku zonke, izinhlangano nabantu ngabanye bayalonakalisa.

Singooqal' azive abahleli bebaze iindlebe ngeenjongo zokuphakela wena, mfundi wephepha, iindaba ngokukhawuleza nangobunjalo bazo. Ngokomthethosisekelo waseNingizimu Afrika, uHulumeni wehlukaniswe izinhlaka ezintathu.


Eli- nye lalomathuba anjalo kwakuxa ndema phambi komfanekiso obalaseleyo owawenziwe ngumzobi wase-. 1 N jengabanye abaninzi, ndikhe ndaphenjelelwa yi- misebenzi emihle yobugcisa kunye nomculo.

Ukubalwa kwesibonelo sezinketho zabasebenzi. Amanye awo angcolile. 2 Ingabe sinamanzi asezingeni elifanele? Ukusebenza kwabantu Zonke iintlobo zegalelo elenziwa ngabantu kwinkqubo yomsebenzi wemveliso, ezibandakanya ilinge ngokwamandla omzimba okanye ngokwengqondo.

Nelson Chamisa, uzancintisa kukhetho lukamongameli lonyaka. Bašomi Mehuta kamoka ya tshwaelo ya motho mo tshepedišong ya tsweletša gomme e a karetša mošomo wa matsogo le menagano.

Abantu abasemkhosini wokunanza usuku lwesizebenzi eHarare olwe Workers' Day bathakazelela uMnu. Uhlaka lokuqala olwethimba likaMengameli ( executive) okubalwa kulo iHhovisi likaMengameli, uSekelamengameli kanye noNgqongqoshe namasekela abo.
Ubufakazi balokho bubonakala cishe yonke indawo— ukungabi namahloni okuphamba abanye, ukushayela kabi, ukuthuka inhlamba nokuqhuma kwentukuthelo. USUKU ngalunye lunikeza abantu amathuba amaningi okubonisa umusa kwabanye.


Nokho, kubonakala sengathi abaningi bazicabangela bona kuphela. 1 Imibono yohlelo lomsakazo Ukhozi FM 88 4.

IsiZulu Ulimi Lwasekhaya ( HL) / P3 2 DBE/ Februwari– Mashi NSC – Imemorandamu Akuvumelekile ukukopisha leli phepha Pheqa ikhasi IMEMORANDAMU YEZINDABA. Izelule ko zoku- Qinisekisa Ukuthi Imfuyo Yakho Iphilile Lishicilelwe abomnyango wakwa KZN DAEARD neMRDT.

UNGQONGQOSHE wezokuXhumana uNkk Ayanda Dlodlo welule izinkontileka zezikhulu ezisabambile enhlanganweni yezokusakaza kuleli iSouth African Broadcasting Corporation ( SABC), okuhlanganisa neyesikhulu sezimali esisabambile kuze kuqashwe abantu ngokuphelele. Lena indlu enkulu yaseBathenjini, encane eyakwaMvelase.

UMnuz Allen Thompson, oyiPhini likaMengameli weNatu, uthe kumanje bamatasa bathatha izimvo zabasebenzi ngokuthi yikuphi okumele bakwenze ngesiphakamiso sika- 6% sokunyusa amaholo. Izinyunyana zabasebenzi zimatasa zihlangana namalu- ngu azo zithola izimvo ngoku- thi zisamukele isiphakamiso sakamuva sikahulumeni.
ABathembu kwasemandulo babakhelane naMaMbatha kanye naMachunu kanye nabakwaMabaso. SIZULU ULIMI LWASEKHAYA ( HL) IPHEPHA LESITHATHU ( P3) FEBRUWARI/ MASHI IMEMORANDAMU NATIONAL SENIOR CERTIFICATE - 12.
Akuwona wonke amanzi ethu asezingeni elifanele.

UKUBALWA-KWESIBONELO-SEZINKETHO-ZABASEBENZI