Inombolo yeselula ye manila - Yeselula inombolo


Inombolo ye- Akhawunti yesiVumelwano seeNkonzo zikaMasipala ( Ukuba ikho). Inombolo yeselula ye manila.

Kwethrasti ye- CC Inombolo Yocingo Inombolo Yomgwaqo Indawo yokuhlala/ Isifunda Idolobha elikhulu/ idolobha Ikhodi Yezwe Ikhodi Yeposi I- complex ( uma kusebenza) Umgwaqo/ Igama. Ngale ndlela, uma i- akhawunti ifakwa ebucayini, enye i- akhawunti ingasavikeleka.

Inombolo yefeksi: Idilesi ye- imeyile: DEPARTMENT OF JUSTICE AND CONSTITUTIONAL DEVELOPMENT 4 ISIGABA E: IINKCUKACHA ZOMMANGALI KUNYE NONCEDO ALUFUNAYO INombolo yeFeksi Inombolo ye- ID IDilesi ye- Imeyili Inombolo yeNcwadana yokuNdwendwela IGama loBhaliso leNkampani/ le- CC Trasti INombolo yoBhaliso yeNkampani/ ye- CC.

Uma i- akhawunti yakho kanjiniyela ihlanganiswe ne- akhawunti yakho ye- Google yomuntu siqu, khetha ukudala i- akhawunti entsha ongayisebenzisela i- akhawunti yakho kanjiniyela. INombolo yeSelula INombolo yoMnxeba yaseMsebenzini IiNkcukacha zoQhagamshelwano IDilesi yeNdawo ekuHlalwa kuyo IiNkcukacha zeDilesi yePosi IiNkcukacha zesiKhalazo.

Iphulo elibalaseleyo kulondolozo lwezelifa lemveli 2. Inombolo yemfono- mfono Ikhowudi Inombolo Inombolo yeselula ( ukuba ikho) Inombolo Isini Umntu oyindoda Umntu ongumfazi ImbalelwanongesiNgesi ngesiBhulu ngesiXhosa 2.
Ngisho noma ungangenile ngemvume kwi- akhawunti ye- Google, ungakhetha ukusinikeza ngolwazi — njengekheli le- imeyili ukuze uthole izibuyekezo mayelana namasevisi ethu. Imininingwane Yamarekhodi ( a) Faka imininingwane ephelele yamarekhodi ofake isicelo sokuwathola, ubandakanye nenombolo ye- refernce uma uyazi ukuze kube lula Ukutholakala kwerekhodi.
4 Inombolo yefekisi 1. 2 Inombolo yomnxeba ( Emva komsebenzi) 1.

Futhi ungakhetha ukungeza inombolo yefoni noma ulwazi lokukhokha kwi- akhawunti yakho. Inombolo yomnxeba yomsebenzi Inombolo yeselula Idilesi ye- imeyili Ulwimi okholwa lulo Umtyumbi Amagama apheleleyo Idilesi Inombolo yomnxeba yomsebenzi Inombolo yeselula I- imeyili Icandelo B: Iindidi zeembasa ILifa leMveli 1.

Inombolo kamazisi: _ _ _ _ _ 4. Inombolo Yeselula Inombolo Yocingo Lwebhizinisi Imininingwane Yomkhokhintela Imininingwane Yokuxhumana Ikheli Lasekhaya Imininingwane Yekheli Leposi.
Inombolo yomnxeba yeselula: Idilesi yasemsebenzini: Ikhowudi ( ) Inombolo yomnxeba yasemsebenzini: Inombolo yefeksi:. UMNTU WOKUQHAGAMSHELANA.

Sebenzisa i- akhawunti ehlukile ye- akhawunti yakho kanjiniyela. 5 Idilesi ye- imeyile 1.

1 Bhala abantu ababalulekileyo abaza kuba yinxalenye yale projekthi. 3 Inombolo yeselula 1.

1 Inombolo yomnxeba ( Ngexesha lomsebenzi) 1. ( b) Uma isikhala onikwe sona singanele, sicela uqhubeke ubhale kwelinye Ikhasi bese ulihlanganisa naleli fomu.

INOMBOLO-YESELULA-YE-MANILA