Indima eyinhloko yezinhlelo zezimali zomhlaba wonke ezokuhwebelana ngamazwe - Ezokuhwebelana zomhlaba

Bakhona nalabo abakhumbula. IsiZulu Ulimi Lwasekhaya ( HL) / P3 2 DBE/ Februwari– Mashi NSC – Imemorandamu Akuvumelekile ukukopisha leli phepha Pheqa ikhasi IMEMORANDAMU YEZINDABA.

Indima eyinhloko yezinhlelo zezimali zomhlaba wonke ezokuhwebelana ngamazwe. Meyi | Izindlela Eziyinhloko Zokubhekana Nokucindezeleka Empeleni, ukucindezeleka kungaba usizo, kodwa kuphela uma. SIZULU ULIMI LWASEKHAYA ( HL) IPHEPHA LESITHATHU ( P3) FEBRUWARI/ MASHI IMEMORANDAMU NATIONAL SENIOR CERTIFICATE - 12. Akulona nje ulwazi lwezimakethe kuphela oludingekayo, ubudlelwane ezingeni lomhlaba kudlala enkulu indima.

Ngakho- ke ukusungula izimboni zabamnyama kuncike olwazini abanalo ekukhiqizeni, ekuphatheni amabhizinisi amakhulu, ezezimali nezimakethe. Kubukeka sengathi kuba yilowo nalowo akhumbule izihlobo nabangani bakhe.
Emisebenzini abaholi bayaqala ukuziveza ubunjalo babo. Bakhona abacabangela amalunga amaqembu abo abamba iqhaza ekukhethweni kwabo.

OKUDINGEKA UKWAZI INKANTOLO YEZIKHALAZO EZINCANE K W A Z U L U - N A T A L L A W SO C I E T Y Kungakhathaliseki ukuthi ufuna isinxephezelo noma umangalela omunye umuntu, le ncwajana yenzelwe ukukuhlinzeka nge-. UNyazi lufike kwama inkantolo Izindaba / 18 September, 11: 22am / THOKOZANI NDLOVU noMLUNGISI GUMEDE UJATSHULELWE ngenkulu inhlokomo umholi webandla lamaNazaretha wophiko lwaseBuhleni, uMnuz Mduduzi Shembe,. 6 - 15 Meyi Ukwakha umpheme womkhuleko phezu kwawo wonke amazwekazi. Lapho imisebenzi nezimali sekwabiwe ngononina, kuyaphunywa kuyosetshenzwa.

Kuphinde kudingeke nolwazi lwezimakethe zomhlaba ukuthengisa imikhiqizo yezimboni. IZINDABA ZEBHAYIBHELI EZILANDISWA NGEZITHOMBE UNowa Unokholo KuNkulunkulu Ikhasi 2 kwangu- 4 NGESIKHATHI ESIFANELE, UJEHOVA WATSHELA UNOWA NOMNDENI WAKHE UKUBA BANGENE.

1 Incwadi echasisa ngokuhlelwa kwezinsuku ezingu- 10 zomkhuleko wemini nobusuku.

INDIMA-EYINHLOKO-YEZINHLELO-ZEZIMALI-ZOMHLABA-WONKE-EZOKUHWEBELANA-NGAMAZWE