Intela ekukhethwa kwamasheya esisebenzi - Esisebenzi kwamasheya

Kuyinto yenhliziyo yesiFulentshi eNyakatho Melika. 2 Previous Pause Next: 1.
KUNGENZEKA ekugcineni i- Absa Premiership ibe nomqeqeshi onegama ngesizini ezayo njengoba sekuphele iminyaka yehluleka ukuheha umuntu odlise ngokunqoba izicoco lapho esuka khona. Ingxenye yeYurophu kuleli zwekazi elisha.

Okukhulu emaphethelweni omfula iSt. Umama, ubaba nabafowethu bahlale njalo bewusizo kimi.


Ngingakhohlwa abeNguni abahle lapho ngizalwa khona. Ngoobani uYesu awayedla ngokunxulumana nabo, yaye isimo sakhe sengqondo ngabo sasahluke njani kweso seenkokeli zonqulo?

ULAZARO owayehlala eBhethani wagulel’ ukufa. Bezu Mulugeta, Tedla Assefa ( Wongelawi) Eysus Leiu New Alen!

Sigcine sikhuluma ngezakhi ezihlangana kuvele igama. Ngiwunikela nasezinganeni zami oThubalethu „ Thubza‟, uZethembiso „ MaZeth‟ noZanethemba „ Zazaza‟.
Lokhu kusho ukuthi yilelo nalelo gama elisebenze enkulumeni linomsebenzi walo. IQuebec ngumuzi omangalisayo futhi omuhle.

Ke fela ke lekanya hoba ntho tsohle ke tshenyehelo, ha di ka bapiswa le boholo ba ho tseba Jesu Kreste, Morena wa ka, eo ke lahlileng tsohle ka baka la hae, mme ke di etsa dithole, ke tle ke rue Kreste. AKUVUMELEKILE ukubandlulula okungenabulungiswa nasemiholweni yabasebenzi.

Intela ekukhethwa kwamasheya esisebenzi. Thuthuzela Abantu Abasentlungwini, NjengoYesu.

Ngokomzekelo, sifunda kaninzi ukuba “ izihlwele ezikhulu” zazisiza kuye. Oodade wabo uMarta noMariya bathumela abantu ukuba baye kuxelela umhlobo wabo uYesu.

UMSHANA usale ekhamisile nezinkomo zelobolo abezozishaya ziphelele ekhweni lakhe KwaNongoma kodwa isinqandamathe sathathwa ngumalume wakhe okuthiwa uthando lwabo seluvutha amalangabi. UMNIKELO Nginikela lo msebenzi wami kumyeni wami u„ THE‟ uNgomane phela uMdletshe uMfuyiwamatshe.
Yemkraw Zemen : 2. Ngakho- ke, bazalwane, khuthalelani kakhulu ukwenza kuqiniseke ukubizwa nokukhethwa kwenu; ngokuba uma nenza lokho, anisoze nakhubeka.

HARARE — Abomsebenzi wokuthumezela imali ngomakhalekhukhwini abeEcoCash, enkulu ukwedlula amanye aqhuba umsebenzi munye lizweni, imanyene leye MTN Mobile Money eyeZambia, baphawula indlela elula yokuthumela imali phakathi kwabantu bemazweni womabili eye MTN Money wallet. Isakhi akulona igama kodwa sihlangana nesinye kwakhe igama, okuyilona elinencazelo.
Isitatimende somgomo wekharikhyulamu kanye nokuhlola welizweloke amabanga 10- 12 amalimi isindebele ilimi lekhaya umtlamo wokugcina. Yebgen Menga : 4.
Thina sizwe, thina sizwe esintsundu, Sikhalela izwe lethu Elathathwa ngabamhlophe Mabayeke umhlaba wethu Mabayeke umhlaba wethu Abantwana be- Afrika Bakhalela i- Afrika Elathathwa ngabamhlophe Mabayeke umhlaba wethu Mabayeke umhlaba wethu Thina sizwe, thina sizwe esintsundu,. SIMPHIWE NDWANDWE.

ISigaba 6( 4) soMthetho Wezobulungiswa Emsebenzini uNombolo 55 weziEEA) sithi “ Ukwehlukanisa okusobala nokufihliwe, emibandeleni yokuqashwa kwabasebenzi abenza umsebenzi owodwa ofanayo noma wenani elilinganayo, ngenxa yezizathu. 2 Ngakho nxa usenza umsebenzi womusa, ungakhalisi uphondo phambi kwakho c, njengokwenza kwabazenzisi. 6 Xa ufunda ingxelo yeencwadi zeVangeli, usenokumangaliswa yindlela abantu abaninzi ababekufumanisa kulula ngayo ukuya kuYesu. Nxa kunge njalo, alilamvuzo kuYihlo osemazulwini.

INTELA-EKUKHETHWA-KWAMASHEYA-ESISEBENZI