Ukuhlaziywa kwesasu lokukhethwa kwesitoko - Kwesasu kwesitoko

Kanjani ukusiza ukuhlaziywa kolwazi kulolu cwaningo 60 4. This is a midday Current Affairs show covering political, economic, social, weather, traffic and also any topical issues of the day. Leli phepha liphenya ngokwethiwa kwamagama emizi yakwaMkhwanazi ngenhloso yokuhlaziya imizwa ecashile equkethwe amagama. Ukuhlaziywa kwesasu lokukhethwa kwesitoko.

Kuleli phepha kusetshenziswe indlela yekhwalithethivu ukuqoqa ulwazi. Show Contributors Mafa Bavuma Siphosethu Nonganga Show Details.

Today I would like to talk about one of the most touching and sensetive problems. Uma unalo, waluthola kanjani?


INkcazelo yeKharityhulam yeSizwe yamaBanga e- 10 – 12 ibonakalisa uvakalelo kwimibandela yeyantlukwano enjengendlala, ukungalingani, ubuhlanga, isini, ulwimi, ubudala, ubulwelwe kwaneminye imiba. Inkululeko Yokukhuluma Kwabamaphephandaba: Ukuhlaziywa Kwezingosi Zomgosi Ephephandabeni Isolezwe LangeSonto Nasephephandabeni Ilanga LangeSonto Nakanjani Sibiya Isifingqo Amaphephandaba avamisile ukuba nezingosi zomgosi lapho izintatheli.
3 Luthini uvo lwabafundi kanye nabasebenzi baseNyuvesi yaKwaZulu- Natali ngokufundwa kwesiZulu njengolimi lwesibili? Ukulondolozwa komlando wobukhosi bakwaNgcobo ngokwethiwa kwamagama ezinye zezikole zaseNdwedwe kusetshenziswa amagama amakhosi.

Ukuzalwa umbhethe Thokozani makhehla. Ukuziphatha kwabafundi noLawulo lweSikolo Iziqulatho Intlahla- ndlela Ukuphuhliswa nokulawulwa kokuziphatha kakuhle esikolweni Amalungelo katitshala.

This baby is considered a special child that is guarded by amadloti. 1 Unalo yini ulwazi ngequbomgomo yolimi yaseNyuvesi yaKwaZulu- Natali?

Ucwaningo lugxile endaweni yakwaNgongoma, eNkumbanyuswa, eMlwandle,. This is regarding ukuzalwa umbethe ( a baby born inside the amniotic sac) This happens when a baby is born and thos baby is born as a gift from abaphansi.
UKUHLAZIYWA-KWESASU-LOKUKHETHWA-KWESITOKO