Isibonelo sokwenza isivumelwano sokuqala - Sokwenza isibonelo

Zokukhuluma, ukwenza isibonelo ngalezi zaga ezilandelayo nje: “ Umendo ngumkhumulansika”. Kubo bonke abalandelayo.

Izindleko ezimqoka. Isigaba sokuqala ekwakheni uhlelo lwezindleko ukwenza uhla lwezindleko ezimqoka.


Izigaba zokubhala uhlelo lwezindleko. Isivumelwano sokuqala sentengo yezimpahla kanye namasevisi singenelwe phakathi kwanoma yimuphi umsaplayi kanye nomthengi inhloso yalokhu akukhona ukunikeza isikweletu kumthengi.

Isivumelwano sokwakha. Isivumelwano sikamenzi kanye nesikamenziwa nendawo ezitholakala kuyo esenzweni ( a) Isivumelwano sikamenzi/ senhloko siba ngesokuqala.

Isibonelo nje; Kunabaculi abanekhono lokubhala izingoma kodwa okucisha izibani uma sekukhulunywa ngezinsimbi namanothi. Isibonelo sezindleko ezimqoka yirent, umshwalense, imali yesikole, nokunye.
Isibonelo sokwenza isivumelwano sokuqala. LAPHO umphostoli uPawulu ezwa ukuthi abashisekeli benkolo yobuJuda baphambukisa amaKristu athile ekukhulekeleni okuhlanzekile, ubhala incwadi enamandla eya ‘ emabandleni aseGalathiya.

Ngokufa okungenxa yokukhululwa eziphambekweni zesivumelwano sokuqala ( Hebheru 9: 15). Isigaba sokuqala-.

ISAHLUKO SOKUQALA. Isibonelo, sicela imvume yakho ukukunikeza amasevisi enziwe ngezifiso okufana nezikhangiso.

Nansi isibonelo: Izibungu zaphansi ziyaluma. IMEMORANDAMU NATIONAL.

Sicela isivumelwano sakho ukucubungula ulwazi lwakho ngezinhloso ezithile futhi unelungelo lokukhipha imvume yakho noma kunini. Emva kwalokho, uhlanganise zonke izindleko ezimqoka uthole isamba. • amalungelo abesifazane, isivumelwano kanye nokwenza izinqumo nezenhlalakahle kanye. Isivumelwano sokuthi kungaguqulwa abantu.

Lesi saga siqondiswe kowesifazane oyiliqhalaqhala ukuthi uma efika. ( c) Uma kukhona izakhi zenkathi / ya, zo, yo/, lezi.
( b) Isivumelwano sikamenziwa sandulela isiqu sesenzo. Isibonelo: Ukusha kwemifula emikhulukazi namadamu, ukwanda kwezifo, ukuntuleka kokudla, ukufa kwemfuyo nabantu kanye.

Phakathi nenkonzo yakhe yasemhlabeni, uJesu wakuphawula ngokucophelela lakho abantu okwakumelwe bakubekezelele, futhi wazwelana nabo. Þ ( za - phansi ).

Isivumelwano sobumnini silakho futhi ukusebenza lesandiso. SIZULU ULIMI LWASEKHAYA ( HL) IPHEPHA LESITHATHU ( P3) NOVEMBA.

Amaphuzu Avelele Encwadi YabaseGalathiya, Yabase- Efesu, YabaseFilipi NeyabaseKolose. Ngaleso sizathu sodwa, kulula ukubona ukuthi kungani izinceku ze-.
Laba baculi babe sebedinga lo ozobizwa nge- composer ngoba bona bagabe ngokubhala nangamaphimbo. Silakho njalo ukusebenzisa isivumelwano sobumnini lesabizwana sokukhomba kanye lesabizwana sokuchasisa njengalokhu okulandelayo: Umntwana walapha useluhlupho.


Yeka isibonelo esihle uJesu asibeka ekuthatheni isinyathelo sokuqala ekwenzeni okuhle kwabanye! Amandla, nesibindi sokwenza lolu cwaningo lwaba yimpumelelo.
Isivumelwano sivamise ukuphawulwa okungenani ngophawu olulodwa. IZwi LikaJehova Liyaphila.

Ndela isibonelo soMsindisi, okwethu kuzoba ithuba lokuba wukukhanya ezimpilweni zabanye, noma ngabe. Unesikhathi esiningi sokwenza ezinye izinto, njengemfundo, ukuphatha amabhizinisi amancane, ukuphumula.

Isivumelwano esidala simele labo, njengoKayini, abenza iphutha lokwethembela ekulaleleni kwabo ukuze bathokozise uNkulunkulu; ngokuphikisanayo, isivumelwano esisha simele impilo yalabo abafana noAbela, abathembele ngokuphelele emseni kaNkulunkulu ukwenza konke lokho akwethembisile. Phakathi nolunye uhambo lwakhe lokushumayela, wabona izixuku futhi waba nesihe ngazo.

Singaba yingxenye yabantu abakhethiweyo ( isibonelo Exodusi 12: 48, 89) umsebenzi ka. Sebenzisa ukubilisa amanzi akho ukubilisa.
“ Kodwa, ” washo, ebhekise. Umbala welakhe ibhanti ngobomvu.
ISENDLALELO SOCWANINGO. KuNkulunkulu, izindlela ezisuka emuva, kuKayini noAbela.

Isibonelo sokuqala: Uma ngabe ngabe isisebenzi sikaHulumeni esihlinzeka ngosizo ekhawunteni, sicelwa usizo yilungu lomphakathi, okubonakala ngokusobala ukuthi lelilungu libudlile futhi libanga umsindo, kufanele sithathe lomuntu ngendlela efanayo ebesizothatha ngayo abanye abantu, ngokuthi kuthi ngokuzithoba nangendlela eyiyo, kusizwe lelilungu.
ISIBONELO-SOKWENZA-ISIVUMELWANO-SOKUQALA