Indlela yokubuyisela phambili isu lokuhweba ekubambeni - Indlela phambili

Kodwa uma ngithola lezi zindinganiso, ngizithuthukisa phambili ukuhlolwa. AYINI AMAGUGU KANYE NEMIGOMO YOBULUNGISWA BOKUBUYISELA ESIMENI ESIFANELE?

Ukwephulwa kophawu lokuhweba ukusebenzisa okungalungile noma okungagunyaziwe kophawu lokuhweba olufanayo noma licishe lifane ngendlela engabangela ukuhlangahlangana njengomthombo walowo mkhiqizo. Indlela Yokuthola Injabulo Yangempela.
Injabulo ayiwona umphumela wesici esisodwa nje kuphela, kodwa iwumphumela wezici eziningi zokuphila eziyinhlanganisela. Nasi isibonelo esiphuma ku 2 Nefayi: “ [ uJesu] wathi kubantwana babantu: Ngilandeleni.

Ngithola phambili ukuhlolwa ithuluzi izokubonisa ukuthi uhlelo lusebenza ngesikhathi sangempela. Uma uhlelo lwakho lokusebenza lisebenzisa izimpawu zokuhweba zenye.

IBha- yibheli lithi: “ Niqiniseke ngezinto ezibaluleke ka- khulu. Izinhlelo zoBulungiswa Bokubuyisela esimeni kufanele zihambisane nokubusa komthetho, imigomo yamalungelo abantu kanye namalungelo ahlinzekwe.
Indlela Okufanele Uhambe Ngayo Isigaba Sokugcina Sendlela UNkulunkulu USomandla uthi: " Manje senisesigabeni sokugcina sale ndlela, futhi yisigaba esibucayi sayo. ” — Filipi 1: 10 s Leli khasi lomsebenzi lizokusiza ukuba.

( uwazi umehluko phakathi kwezintoozidingayo nezinto ozifunayo. Ngakho- ke, bafowethu abathandekayo, singamlandela uJesu ngokusinda sizovuma ukugcina imiyalelo kaBaba? Uzokwazi futhi ukudlala wonke usuku ngemizuzu nje, hhayi amahora. UKUZE umuntu apheke ukudla okwehla esiphundu, kudingeka abe nekhono nendlela ephumelelayo yokupheka!
Imodeli Imodeli YYokuqalisa Ukusebenzaokuqalisa Ukusebenza Imihlahlandlela Imihlahlandlela YYokuDidiyelaokuDidiyela. Sethule uhlelo lokuhlola indlela yokusebenza ukubhekisisa.

Indlela yokubuyisela phambili isu lokuhweba ekubambeni. Isu kuhloswe ngalo ukudidiyela imisebenzi ezokwazi ukusiza imiphakathi ngokubambisana ukuqeda ubuhlwempu.


Ngandlela- thile, lokhu kuyefana nokuthola injabulo. Isikhungo Senqubomgomo Kanjiniyela.

Okubalulekileukwaziukuthiyiniezakuqala. Indlela Yokusebenzisa Kahle Imali Ayikho into embi ngokuthenga izinto ozifunayo.

Ukuhlolwa okubuyela emuva kusebenza ukuthola ukuthola amanani wokufaka kukhombisi. UBULUNGISWA BOKUBUYISELA ESIMENI ESIFANELE l indlela eya ekuphileni 7 5.

“ Futhi wathi UBaba: Phendukani, phendukani, nib- habhadiswe egameni lendodana yami ethandekayo” ( 2 Nefayi 31: 10– 11).

INDLELA-YOKUBUYISELA-PHAMBILI-ISU-LOKUHWEBA-EKUBAMBENI