Indlela yokufunda isenzo esenzelwe intengo - Esenzelwe indlela


1 Korinte 13: 4) Uma ingane inenkinga yokufunda, abazali abanothando bazama ukuyisiza, abalokothi bayenze izizwe iyisithumuthumu noma ingelutho. Yiqiniso, lokho kungase kudinge isineke nekhono, kodwa kuyasebenza ngempela.
Indlela yokusebenzisa isichazamazwi ukuze esiphezulu In the inqubo yokufunda ngesiNgisi ibhukwana lethu ngokuba dictionary izilimi ezimbili bilingual dictionary alinikela us a translation of silulumagama kusukela English olimini lwabo lwendabuko, noHezekeli. Manje wena wazi indlela yami okwandayo nogqozi kanye self- ngcono.

Ukuze ube ukuthengiswa kwamanani entengo engcono, udinga ukuqonda okuqinile ukuthi inkolelo yesilinganiso senani nokuthi ungayithengisa kanjani ngesikhathi sangempela. Ngezinhloso zokuthuthukisa ukuthwala izifundo ezitholakele emaBangeni- 10 – 12, izindlela ezehlukene zokwenza lokhu ezibhekisisiwe ezifana nokuthatha isifundo njengamaphuzu engama- 20 okuklomelisa amaqophelo ezingxenye zesifundo.
Labo ngu Dokotela Emmanuel Mgqwashu kanye noDokotela Sbusiso L. Indlela yokufunda isenzo esenzelwe intengo.

Ngifisa ukudlulisa amazwi okubonga kubeluleki bami, abangisize kakhulu ekubhalweni kwalo mqingo. Indlela ejwayelekile yokubhala IsiZulu, kuqala umenzi kuze isenzo kulandele umenziwa.

Price Action Intengo yesenzo sokuhweba imane nje ukuhlaziya ukuhweba kwezobuchwepheshe usebenzisa isenzo samakhandlela, amaphethini eshadi, ama- support kanye namazinga wokumelana ukwenza amakhodi. Ngithemba lesi sihloko uzokunika amandla futhi usize babhekane nezinkinga letivimbela baphendukela ekufundeni English emkhubeni. Ngakho- ke uma sibhala umusho wesiZulu, kufanele kube khona ukuvumelana phakathi kukamenzi nesenzo. Sonke ezahlukene.

Idluliselwa kwesinye isiqu semfundo emigudwini eyahlukene yokufunda yomkhakha ofanayo woHlaka lweZiqu lukaZwelonke. Lokho kuvumelana kwenziwa yisivumelwano sikamenzi esibhalwa ekuqaleni kwesenzo.


Izibonelo: Umuntu uyakhuluma. Inja iyakhonkotha.

Isitatimejnde esidedelwe ngoLwesithathu sithi intengo ka diesel neka pharafini nayo izokwenyuka ngesonto elizayo. Ukusetshenziswa kwezivumelwano.

INDLELA-YOKUFUNDA-ISENZO-ESENZELWE-INTENGO