Kunqunyelwe ukunikezwa kwesabelo samasheya nezinketho - Ukunikezwa samasheya

Kunqunyelwe ukunikezwa kwesabelo samasheya nezinketho. Ilizwe kwaye luyoyikeka.

Qhagamshelana nequmrhu lengingqi elifanelekileyo. UKUKHULELWA kwentsha kuye kwabizwa ngokuthi umqedazwe.

Nokho, ukuthi le nkinga ishaqisa kangakanani kubonakala kahle lapho ucabanga ngomphumela ukukhulelwa okuba nawo entombazaneni esanda kweva eminyakeni eyishumi nambili ubudala ephelile uvalo. Kunezinto ezazenziwa uMaShezi ezazikhombisa ukungamhloniphi umyeni wakhe. Leli bhuku liyinqolobane yomqondo ohlelwe ngokucophelela. KUYINTOKOZO kimi ukuphawula ngaleli bhuku elibhalwe nguSolwazi uJabulani Maphalala, futhi alethula emphakathini ukuba uzifundele wona.
Lokhu kunomthelela wokuba umuntu olifundayo avuleke umqondo,. " Lapho ngosuku lwePhentekoste ababeze ngokugcwele, bonke babe Nganhliziyonye.

Iqiniso lithi angazi ngaluthwa yini kulo muntu. Kufanele Uyalugubha KaNkulunkulu Kwezinsuku Ezingcwele noma yamademoni Amaholide?

Ukukhulelwa Kwentsha Esencane— Inhlekelele Yembulunga Yonke. Bhala zibe ZIMBILI.

UQeqesho loKhuselo lwaBantwana lwabaNikezi- nkonzo & namaQumrhu Ukuba umntwana unezimbini okanye ngaphezulu kwezi zalathisi zingentla, kufuneka adluliselwe ukuba ahlolwe ngokupheleleyo. Uyazi lapho kwavela izinsuku ezihlukahlukene ongcwele futhi amaholide kusukela?
UMBUZO: Ngishade ngo- nomyeni wami ngenqubo yasesontweni yokuthi akujolwa futhi asibonani size sishade. KWALE kancane ukuthi udungeke umcimbi wokukhumbula uSenzo Meyiwa eKing Zwelithini Stadium, eMlaza ngempelasonto abanye abadlali asebathatha umhlalaphansi bekhala ngokungakhokhelwa.

6 NgokukaDlamini yiziphi izinto EZIMBILI ezibhekwayo uma. Wafumanisa ukuba naxa ngaphambili le nkathazo yayisenzeka kwiinkontyo zezikrelemnqa, ezintolongweni, nakwiindawo ezimdaka apho kukho ubuxumbululu bodwa, kodwa namhlanje akusenjalo.

KUNQUNYELWE-UKUNIKEZWA-KWESABELO-SAMASHEYA-NEZINKETHO