Ukubala izinkokhelo zesikhwama sezindleko zamasheya - Izinkokhelo zesikhwama


AMASIKO NEZITHETHE NEENDLELA ZOKUZIPHATHA KWAXHOSA. Imali ekhokhwe ngabaqashi kanye nemihlomulo eyongeziwe ethelayo kuthathwa njengezinkokhelo ezenziwe ngabasebenzi siqu sabo.

Singooqal' azive abahleli bebaze iindlebe ngeenjongo zokuphakela wena, mfundi wephepha, iindaba ngokukhawuleza nangobunjalo bazo. Umhlomulo Wentela Wezinkokhelo Zesikhwama Sezempilo ( owaziwa nge- AMTC) uyisaphulelo esinciphisa intela evame ukukhokhwa ngumuntu.

Sesike sathi hlwathi isithongwana sigonene. UNIVERSITY OF SOUTH AFRICA.

Njengoba sengike ngababhebha kanye kanye usisi Bongi no" mam" Skhakhane, ukubhebhana kwami nosisi Bongi akuseyiyo imfihlo. KuMhlola kaMzimba kudabuke izindlu zabakwaZondi nguSOLWAZI uJABULANI MAPHALALA.

Submitted in fulfilment of the requirements for. Izinkokhelo zesikhwama somhlalaphansi Isamba semali efakwe esikhwameni sempehseni, sikadekle kanye nesomhlalaphansi onyakeni wokubuyekeza siyabanjelwa ngamalungu alezo zikhwama.

C) Nikeza izibonelo zezimo lapho ukuxhumana okungenazwi kungasetshenziswa khona. Maye liyangibulala igolo kulesisikole engikuso.

Info on isolezwe izindaba zanamuhla. EZOTHANDO: Umkhwekazi ugxambukela ezindabeni zomuzi wethu Ezokungcebeleka / 13 July, 2: 35pm / Mo no Phindi Umbuzo: Ngingowesifazane oneminyaka engu- 25 ophila negciwane lengculazi.
INkosi uBhambatha kaMancinza Zondi Facebook Twitter Google+ LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Reddit VKontakte Odnoklassniki Pocket. Get Results from 8 Search Engines!

Ukubala izinkokhelo zesikhwama sezindleko zamasheya. Imfazwe phakathi kwemidlalo kamabonakude engu Uzalo kunye neSibaya izakudlulela nakubadlali beqonga bale midlalo njengokuba uninzi labo lukhethwe kumawonga eSimon Mabhunu Sabela Awards ( SMSA) azakubanjelwa eNkosi Albert Luthuli International Convention Centre, eThekwini, ngomhla we.
Lesi saphulelo kasikwazi ukubuyiselwa kuwe futhi angeke sadluliselwa kunyaka wokubuyekeza olandelayo. UMASKANDA uKhuzani Mpungose ugqugquzele abaculi bezinye izinhlobo zomculo ukuthi kumele basungule amaqembu abalandeli babo ezindaweni, ukuze umsebenzi wabo uzophusheka kalula. Impendulo enembayo ngaphezu kobekulindelekile- Imibono ekhaliphile, echukuluza ingqondo kanye nekhombisa ukuvuthwa komqondo Ihleleke ngobunyoninco. 0 3, 894 2 minutes read. AFRICAN LANGUAGES ( ISIXHOSA) at the. Ubukhosi News July 30,.


( d) Nikeza izizathu ocabanga ukuthi ukufunda okuqukethwe kule yunithi yokufunda kungakusiza wena njengomuntu. ABAZALI bezingane ezifunda esikoleni samabanga aphakeme iNgwemabala Comprehensive School esise Betania eduze kwase Gamalakhe sebezwakalise okukhulu ukungagculiseki ngesimo sokuphepha kwabantwana babo esikoleni emuva kokuba omunye umfundi kuthiwa wathelwa isibhaxu ngunogada walesi sikole emuva kokuba kade ejijimizisana nabanye abafundi.

Kwavulwa ngomthandazo maqede kwahlalwa ohlelweni. Akuvumelekile ukukopisha leli phepha Pheqa ikhasi 1.


Incwadi YoLwazi May, Public Relations and Communication Department Umbono Wethu Ukunikeza ezempilo eziseqophelweni eliphezulu kuwo wonke umuntu,. UPERVISOR: PROF N.
Ngempela igolo liyangibulala. ZODWA CAROLINE GCINGCA- NDOLO.

7 Chaza lezi zimo zokukhuluma ezibhalwe ngokugqamile njengoba zisetshenzisiwe esiqeshini esingenhla: 1. I' solezwe lesiXhosa liphephandaba lesiXhosa elipapasha iindaba yonke imihla kumnatha wonxibelelwano.

3 Ngelanga lomcimbi, uManyoba noMaNdlovu bagqoka babahle ngezikanokusho izingubo lezi.

UKUBALA-IZINKOKHELO-ZESIKHWAMA-SEZINDLEKO-ZAMASHEYA