Ngaphambi kokwenza okulandelayo - Okulandelayo ngaphambi


UBongiwe noMlungisi banezinyanga ezimbili kuphela bethandana,. • Ukusebenzisa amasu kusho lokho vele: ukwenza nokuhlanganisa lowo.

Ukuthatha isinyathelo esilandelayo Uma ungenayo i- HIV, kubaluleke kakhulu. Cela ukuhlolelwa i- TB. Sazi isimo sakho se- HIV. Ngakho- ke sicela uthathe amaminithi ambalwa ufunde okulandelayo ngaphambi kokwenza izinqumo zokuguqula impilo. • Ukuhlanganisa amasu kusho ukuthi ngubani ozokwenza okuthile, uzokwen- za nini, kuzokwenzeka kuphi ( izingcebo zizoya kuphi). ( IzAga 14: 17, 29 ) Singaphendukela kuJehova ngomthandazo oqotho, futhi “ ukuthula kukaNkulunkulu okudlula konke ukucabanga kuyolinda izinhliziyo [ zethu] namandla [ ethu] engqondo ngoKristu Jesu.

UWAINA KANANI AANZI EIKELEKILE 8 Isinyathelo. Ucabange ngaphambi kokwenza lokhu noma ngabe uzokhokhelwa imali engakanani.


Ngaphambi kokwenza amalungiselelo, dweba ibhajethi bese uyabala ukuthi yimalini ongakwazi ukuyikhokha. AFRICAN WOMEN UNITE AGAINST DESTRUCTIVE RESOURCE EXTRACTION amanzi evikelekile Uwagcina kanjani. Kunezinombolo ezizibhalayo ezibanika amandla ukuze zesatshwe ngezinye iziboshwa. Counsellor) ngaphambi kokuhlolwa.

Imifantu yombimbi ilimaza izwe Izindaba / 16 July, 3: 48pm / Bheki R Mngomezulu ISINQUMO esathathwa ngabaholi be- ANC, SACP, Cosatu neSanco sokusebenzisana sashayelwa ihlombe ngabaningi eNingizimu Afrika. Abakwa- african bank bazobuka lokhu okulandelayo ( kuncike ezimweni zakho, indlela okhokha ngayo. Linda uze ube mdala ngaphambi kokwenza ucansi. Uma kungenzeka, kuwukuhlakanipha ukulinda size sizole ngaphambi kokuthatha isinyathelo noma kokwenza isinqumo.

Okulandelayo kuyinto aphakanyisiwe wiring inketho 3 imitha DC ikhebula. AFRICAN WOMEN UNITE AGAINST DESTRUCTIVE RESOURCE EXTRACTION IWomin iyihlanganyela yezishoshovu.
Endabeni ka DC ikhebula isikhathi eside kunaleso 3m, sicela ukhuphule Ingxenye evundlile ikhebula ukunciphisa ukulahleka. Sicela uthole zikasayizi elandelayo wire. Ngaso sonke isikhathi khombisa inhlonipho kubantu abadala nezihambi, ngokubasiza nanoma ngayiphi indlela, njengokubavulela umnyango, ukubalethela lokho abakudingayo ( isigqoko, isihlalo njll). Basengcupheni enkulu yokuthola.
Ngaphambi kokwenza isivumelwano, xhumana Nomnyango Wezomthetho ukuze ukusize wenze ucwaningo olufanele. Uma une- HIV, bazokweluleka ukuthi yini okulandelayo okumele ukwenze.

Uzothola ukwelulekwa ngemuva kokwenza uhlolo ngisho noma ngabe unayo noma awunayo i- HIV. Uma ungatholi mpendulo, hamba.


Ingabe Ukuya Ocansini Kuzobuthuthukisa Ubuhlobo Bethu? I- KZn IHamBa PHamBILI ngOKUsOKa ngEmPUmELELO Bambalwa abantu abathola i- HIV – sesiyayinqoba impi.


Kuhle ukuqala ngokungqongqoza ngaphambi kokungena endlini, ikakhulukazi endlini kamama nobaba. Lokhu kusho okulandelayo: • Ukwakha amasu kusho ukuthi kuzokwenzekani, kuzokwenzeka kanjani, ku- zokwenzeka nini.


Lihlanze ipayipi ngaphambi kokwenza lokhu. Nanoma yinini lapho ilunga lishintsha imisebenzi ngaphambi kokuthatha umhlalaphansi, inzalo engenile ngosuku lomholo ( uma umthetho omusha usuqala ukusebenza) angeke kuphazamiseke futhi kungahoxiswa ngokwemithetho esebenzayo ngaleso sikhathi.

Uvumelekile ukuthi, noma nini ngaphambi kokuba sisiqede noma sisihoxise isivumelwano, usivuselele isivumelwano esinemali esalele emuva ngokusikhokhela yonke imali esalele emuva, kuhlangene nemali yezindleko zesikweletu esisalele emuva, kanye nezindleko ezifanelekile zokuphoqelela ukuthotshelwa nokuhlonishwa kwesivumelwano kuze. Ngaphambi kokwenza okulandelayo.

Kulokhu okulandelayo okuseqhulwini: Kuzokhuthazwa inhlanzeko yendawo kuzo zonke izikhungo. Ngizizwa ngumthwalo wami wokuba ngithembeke ngokuphelele, ikakhulukazi ngoba sonke sizwile nge- AMAGU.


Ngaleso sikhathi ungabe ubuyekeza izivumelwano kanye namanye amaphepha, ube nezingxoxo nabantu. Emajele iziboshwa zibhalaimizimba ukukhombisa ukuthi zikuliphi iqembu.

Okulandelayo: Ukugwaza, Omehlokaboni noma Ezinye Izinkokhelo Eziyinkohlakalo.
NGAPHAMBI-KOKWENZA-OKULANDELAYO