Izincwadi ezinhle zokuhweba zemali - Izincwadi zokuhweba

Izinkukhu zokuhweba ezixubile zenyama, isibonelo i Ross y Lezinkukhu zizalaniselwa ukukhiqiza inyama. Yeka ukuthi sifaneleka kanjani isihloko sethu sonyaka sika- : “ Thembela kuJehova wenze okuhle!
AMAGALELO EZITHUNYWA ZENKOLO Isingeniso. Izincwadi zokuqala zalolu hlobo zavela osibeni lweZithunywa Zenkolo.
Igunya likaJesu njengomfundisi ophelele liyaphakanyiswa. IZINDAB’ EZINHLE EZASHUNYAYELWA KU15ANTU NG’ UJESU- KRISTO INKOSI YETU KANTI NKINNCWAIH EZALOTSHWA NG' ABAPOSTOLE BAKE.


Pr in t d > and Publish id bob Miss II. Iqiniso loMbuso lalifihliwe.


Babe sebethi, “ Khetha eyodwa oyifunayo. Babekhipha izinhlamvu zemali ezimbili, uhlamvu olukhulu lwesiliva kanye noluncane lwegolide olunenani eliphindwe kabili kunele siliva.
Khona- ke uncoma kubafundi bakhe umfelokazi ompofu obeke kakhulu emphongolweni kunabo bonke abanye, ngoba izinhlamvu zakhe zemali ezincane zaziyikho “ konke anakho, konke abephila ngakho. Isixuku esikhulu silalela ngenjabulo, futhi uJesu usixwayisa ngababhali abaqhoshayo.
Ngenxa yesono isint’ esasikuso, Wasungula uMbuso kaKristu wakhe. Izinhlobo ezimbili zezehlakalo zingakhonjwa: ( a) lezo ezinikeza ngobufakazi bezimo ezazikhona ngosuku lokubika ( ukulungisa izehlakalo ngemva kosuku lokubika) ; futhi ( b) lezo ezikhombisayo izimo ezivelile ngemva kosuku lokubika ( izehlakalo ezingalungisi ngemva kosuku lokubika).

Abephezulu amaphaphu kumalungu ' ebhanoyi' elithembisa abantu imali ephindaphindiwe emuva kokusabalala kwemibiko yokuthi seliphahlazekile. Izincwadi ezinhle zokuhweba zemali.

Iqiniso ngeNzalo ethenjisiwe. ” Umfana wayekhetha uhlamvu lwesiliva bese ebaleka.
UJah ulembulile ngomusa wakhe. Kunalokho, kudingeka sibe nokholo oluqinile kuJehova kuyilapho sithatha isinyathelo esifanele.


Izitatimende zemali zigunyazelwa ukukhishwa. Y Zidinga ukuphiwa ukudla kwezinkukhu zenyama okusezingeni amasonto ayisithupha ( 6) wonke ( noma okungakanani ezingakudla).

Y Zikhula ngokushesha kakhulu kanti sezingahlatshwa uma sezinama sonto ayisithupha ( 6).

IZINCWADI-EZINHLE-ZOKUHWEBA-ZEMALI