Ukunikezwa kwemfuno phambili ukuguqula ukuhweba - Ukunikezwa phambili


Ezwekazini lonke, nsuku zonke, izinhlangano nabantu ngabanye bayalonakalisa. Umsakazi ubeka imfundo phambili.

Uphinde wathi lokhu akakwenzeli udumo, wuthando oluhamba phambili kuyena. SoMthetho Wokuqhutshekiselwa Phambili Ukufinyeleleka Kolwazi, ( uMthetho ongunombolo 2 we- ) ITHEBULA LOKUQUKETHWE. Akuwona wonke amanzi ethu asezingeni elifanele. ' Ukuguqula ikhabhinethi ilungelo lami' -.

Ucwaningo lokuhlola izinselelo ezibhekene. Nothisha abakhuluma isizulu ulimi lwebele lapho befundisa isizulu ulimi lokuqala lokwengeza.

Amanye awo angcolile. 2 Ingabe sinamanzi asezingeni elifanele?

UMENGAMELI Jacob Zuma uthi ukuguqula ikhabhinethi ilungelo lakhe elikumthethosisekelo, umuntu ofuna ukwazi lolu hlelo kumele anqobe ukhetho. 7 UkwesekaUmnyango unikeza usizo kumanyuvesi, emakolishi emfundo nokuqeqesha okuqhubekayo, izikhungo zemfundo yabantu abadala kanye nemigwamanda esemthethweni ngaphansi kwamandla omthetho kaNgqongqoshe ekuqaliseni ukusebenza kwenqubomgomo kazwelonke, izinkambiso Imisebenzi yokuqhatjha, imirholo kanye nobunye ubujamo bomsebenzi, itjhebiswano lezemisebenzi, ukuphathwa kwelwazi, ithekhnoloji yelwazi,. UkuPhatha Kwezinxephezelo kwakhiwe yilezi zingxenye ezilandelayo: uHlelo Lokuphathwa Kolwazi Lwezezimali kanye Nokuhlolwa Komsebenzi, imiHolo.

Sebezama ngamandla ukuthi kubelomthetho ovumela ukuthi amadoda esabelweni seKunene atshintshane omkabo ukwenzela ukuqinisa imuli. ULelizwe uthe yize kukhokhela ukwenza lo msebenzi afuna ukuwenza kodwa yena akabekile imali phambili, into ayifunayo nje ngukuthokozisa abantu bese ebafundisa ngezemidlalo.
Ukunikezwa kwemfuno phambili ukuguqula ukuhweba. Ezibizwa iHhovisi Lomsebenzi Omkhulu.

Wokuhloma ubudlelwano bunye obunesizo noburagela phambili kanye nokusekela ubugugu kanye nokutlhogeka kokuthoma kabutjha phakathi kwakarhulumende.

UKUNIKEZWA-KWEMFUNO-PHAMBILI-UKUGUQULA-UKUHWEBA