Lapho izinketho zesikhombi sezinqolobane ziphela - Izinketho ziphela

Ingabe izingelosi zingasisiza? Bazonikela ngamandla abo okubusa esilweni, ” lapho kushiwo umbuso kahulumeni owodwa, uhulumeni wase- Melika wesifunda, nokazwelonke, okubandakanya na- ma- ejensi ezenhlalakahle, axhaswe uSathane, azonikeza amandla kuMphikiKristu ngokwenza imisebenzi yakhe ( IsAmbulo 17: 13).


* ijaji lase likhamisile limbuka* mshushisi: aw suka nini madoda, wase umenzani qhubeka. Za HLONIPHA IMITHTHO Yazi ngezindlela zokuphepha!

C) Nikeza izibonelo zezimo lapho ukuxhumana okungenazwi kungasetshenziswa khona. 1 Umzimba Womuntu 1.

Izimpendulo Zemibuzo YeBhayibheli. Lapho izinketho zesikhombi sezinqolobane ziphela.

Lapho ngase ngifile ukuqhanyelwa sekuthi angimbhebhe. Izindlela zokuvikela iHIV ongakhetha kuzo Ziningi izinto ongazenza ukunciphisa ubungozi beHIV kuwena nophathina wakho. Hlaziya Ipolitiki NgesiZulu — Nhlanhla Mtaka and Sipho Mbatha, 4 Apr Usfumbu ubonuqhaqhazela kwipolitiki yakuleli - Iqembu elibusayo namaqembu aphikisayo banezinkinga ezicishe zifane. Kubukeka sengathi kuba yilowo nalowo akhumbule izihlobo nabangani bakhe.
Lapho imisebenzi nezimali sekwabiwe ngononina, kuyaphunywa kuyosetshenzwa. Date Monday 3 April.

Baphila izifungo zabo zomshado Izindaba / 13 February, 11: 35am / LUNGI LANGA UMNUZ Jackie Selebi, owayenguKhomishana wamaphoyisa kuzwelonke, nomkakhe, u- Anne, ngaphandle kwenkantolo yaseGoli. Thola kabanzi Ngezokuphepha www.

Created Date: 1/ 27/ 11: 02: 50 AM Njengoba esikhathini esedlule izingelosi zasiza inceku kaNkulunkulu ethembekile uDaniyeli, namuhla zisiza abantu ukuba bazuze ezindabeni ezinhle.

INgxenye 2 Ukuphila Ngendlela Enempilo 3 2 Isifundo 2. UJehova uNkulunkulu wadala izigidi zezingelosi kusasele isikhathi eside ngaphambi kokuba adale abantu.

Umzimba womuntu Singabantu sinomzimba owodwa okuyiwona ofanele ukuthwala impilo yethu kuze kube sekugcineni. Lokwengeza ezikoleni lapho abafundi bekhuluma isiZulu njengoLimi Lwesibili, zingasombululeka uma abazali, abaphathi bezikole nemikhandlu yabafundi kanye nomnyango wezemfundo bengabambisana nothisha ekukhuthazeni nasekugqugquzeleni.

Njengemikhaza, ukhuphe/ izintwala nezikelemu Amagciwane Kunezigidigidi zezinhlobo ezahlukene zamagciwane ezingabanga izinhlobo zezifo ezahlukene Lamagciwane atholakala yonke indawo, emoyeni, emanzini nasemhlabathini, kodwa mancane kakhulu ngeke sikwazi ukuwabona ngamehlo enyama Amasosha omzimba ahleze elwa. I' solezwe lesiXhosa liphephandaba lesiXhosa elipapasha iindaba yonke imihla kumnatha wonxibelelwano.

Singooqal' azive abahleli bebaze iindlebe ngeenjongo zokuphakela wena, mfundi wephepha, iindaba ngokukhawuleza nangobunjalo bazo. ( d) Nikeza izizathu ocabanga ukuthi ukufunda okuqukethwe kule yunithi yokufunda kungakusiza wena njengomuntu.
Ukhozi FM is one of the biggest radio stations in the world and the largest in Africa with a listenership. Emisebenzini abaholi bayaqala ukuziveza ubunjalo babo.


Abeluleki bafuna ukukusiza ukuthi uqonde zonke lezindlela ezilandelayo zokuvikela.
LAPHO-IZINKETHO-ZESIKHOMBI-SEZINQOLOBANE-ZIPHELA