Ukutshalwa kwezimali ngokwethembeka kwamanye amazwe izinkokhelo zokukhokha ukuthembeka kwangaphambili forex inc - Ngokwethembeka izinkokhelo


2 ITHEBULA LOKUQUKETHWE Ikhasi 1. Izilinganiso zemali zomhlaba zihlelelwe ukushintsha ku forex ngaphandle kokumemezela “ nama Sovereign Rates) abonakala ezikhungweni zokushintsha ezingaphandle kwamabhange.

EKAPA – Umcwaningi- mabhuku- jikelele, uKimi Makwetu, uthe izolo, kuyisinyathelo esincomekayo. Ithi mehlo suka ibone nango uyise ethutsha evela empini.
01 Izinga elihlangan iswayo. ACCOUNTING STANDARDS BOARD AMAZINGA WOMKHUBA OVAME UKUBONWA WOKUBALWA KWEZIMALI IGLOSARI YAMAGAMA ACHAZIWE. ELAKULELI selikuvalile ukudayiswa kwezinkukhu eziphilayo ezweni lonke ukuze kunqandeke ukusabalala kwesifo sezinkukhu i- H5N8. ISILINDE yalinda indodakazi kaJefitha.
Ukudalulwa kwezinqubomgomo zokubalwa kwezimali. Inhlosombono, Intshisekelo kanye namagugu oMnyango Wezemfundo Eyisisekelo 2 3.

UJefitha lendodakazi yakhe bahlangana labuphi ubunzima? UMcwaningimabhuku- jikelele ubika okuyela ebungconweni okuphawulekayo maqondana nemiphumela yokucwaningwa kwamabhuku ezimali zohulumeni basekhaya.

Amazinga Womkhuba Ovame Ukubonwa Wokubalwa Kwezimali Ukwethulwa Kwezitatimende Zezimali Izigaba Isethulo Inhloso. WOKUBALWA KWEZIMALI UKWETHULWA KWEZITATIMENDE ZEZIMALI ( GRAP 1).

Kumithetho, izinkokhelo zokufaneleka, ukuqondiswa nakwezinye izinqumo ezihlobene nemali engenayo elindelwe noma amarisidi wesikhathi sesabelomali. B) Ukutshalwa kwezimali kule mboni Isiphathimandla esijutshiwe kufanele sibhekisise nokutshalwa kwezimali, uma kukhona, okwenziwe ngumfakisicelo noma.

Ukutshalwa kwezimali ngokwethembeka kwamanye amazwe izinkokhelo zokukhokha ukuthembeka kwangaphambili forex inc. Yize sekubikwe ukuqubuka kwalesi sifo kodwa ngokombiko ophuma kuhulumeni ngoMsombuluko, akukabikwa muntu osehlaselwe yilesi sifo.

UKUTSHALWA-KWEZIMALI-NGOKWETHEMBEKA-KWAMANYE-AMAZWE-IZINKOKHELO-ZOKUKHOKHA-UKUTHEMBEKA-KWANGAPHAMBILI-FOREX-INC