Isu eliphansi lokuhweba ingozi ngokungafanele - Ingozi eliphansi

Net SVN: zaf: [ 10000] trunk/ dict/ zu/ wordlists/ wordlist. Isu eliphansi lokuhweba ingozi ngokungafanele.


Izibonelo zezinkinga ezitholakala ezindabeni zeBhayibheli: izitha, ukuphikiswa, ukuphambana, ukucindezelwa, ingozi, isidingo esingahlangatshenzwa, umgomo obungatholwa ngumuntu oyedwa usufunwa yiningi, intando kaNkulunkulu iphambana nezifiso zomuntu. Ezingeni eliphansi, kodwa kwelithe thuthu kufundwe ngolimi lomdabu HkaZwelonke.
Search the history of over 336 billion web pages on the Internet. Isu lokuhweba okubhaliwe lizobandakanya umthengisi onomthetho osuvele usethe noma isimo esifanele ukuba amukele ngokusekelwe kwikhothini yamanani / inkomba, ngenkathi ehlezi phambi kwikhompyutha yakhe ukulinda amaphethini afanayo ukuthuthukisa.
Akufanele ucacise ukuthengiswa kweClickBank kulo mkhiqizo njengokugunyazwa nguKhofozaBank kokubukwa okuvezwe lapha, nanoma yiliphi iwaranti noma isiqinisekiso kwanoma yisiphi isu, izincomo, ukwelashwa, isenzo, noma iseluleko esenziwe ngumlobi womkhiqizo. ( National Policy on Education: 1981) Ezingeni elingaphezulu ( Junior Secondary) umgomo wezwe uthi makufundwe izilimi ezimbili zaseNigeria lokho kuhlanganisa nolimi Iwesigodi olukhulunywa kuleyo ndawo.
ISU-ELIPHANSI-LOKUHWEBA-INGOZI-NGOKUNGAFANELE