Izinketho zekusasa kanye nezinye ezitholakalayo isahluko 1 ppt - Izinketho isahluko

- 1 - ISAHLUKO SOKUQALA 1. Inkonzo Yokusiza. “ Ezincwadini ezingcwele, uzwelo lusho ukuthi ‘ ukuhlupheka nomunye. 1 UHLALUTYO LWEZINCOKO EZIXOXAYO ZESIXHOSA KUMABANGA APHEZULU ESIKOLO NGU Linda Cecil Matshoba Ithisisi efakwe njengenxalenye yeemfuno zesidanga seMasters zeAthi kwiDyunivesiti yaseStellenbosch.


1 Ukuqinisekisa Ukuthola Izinzuzo Zokuvikeleka Kwezenhlalo kanye Nokunxeshezelwa Emsebenzini Embonini yezimayini Uhla Lemininingwane Lwezinhlaka Ezisiza Umphakathi. ’ ( Amavesi 11, 12).
Ukusungulwa kwezindawo zokungcwaba. Lena yingxenye yeMilayezo yokuFundisa ngokuVakasha elandelanayo ephathelene nezibonakaliso ezingcwele zoMsindisi.

AmaKhristu atshengisa ukuthi ayathandana langesikhathi abanye behlelwe ngumonakalo. Izinketho zekusasa kanye nezinye ezitholakalayo isahluko 1 ppt.
Emagameni aqanjwe izitolo kanye nezinye. Ukwandiswa kwezinhlanzi kanye nezinye izilwane, kodwa.

ISAHLUKO 1 Ubuhle, nokwahlukahlukana kanye nezimangaliso zendalo ISAHLUKO 2. Izinselelo zomhlaba wonke ngezemvelo.

2 UMASIPALA UMSUNDUZI IMITHETHO EMAQONDANA NENTELA KAMASIPALA YEZAKHIWO KANYE NOMHLABA KAMASIPALA UMasipala uMsunduzi, usebenza ngokwesigaba 156 soMthethosisekelo weRiphabhlikhi. ISAHLUKO 2: UKUSUNGULWA KANYE NOKULAWULWA KWEZINDAWO ZOKUNGCWABA.

1 INJONGO NENTSINGISELO YESIFUNDO. UKUCWANINGWA KWAMANDLA ENCAZELO YEGAMA NEMIPHUMELA.

Yimuphi umuntu ibhokisi lakhe lomngcwabo elingeke lingene emgodini oyi- 1, 40m ubude kanye. 1 ISINGENISO Isihloko salolu cwaningo simayelana namandla aholela ekulandelekeni kwencazelo.
OKUMUNYETHWE YISAHLUKO LESI. IMITHETHO EMAQONDANA NENTELA KAMASIPALA YEZAKHIWO KANYE NOMHLABA KAMASIPALA.
Ubakhumbuza ‘ ngokubongwa kukaNkulunkulu’ kanye ‘ lamazwi amanengi okubonga uNkulunkulu. NEZINDAWO ZOKUNGCWABA KANYE NEZOKULOTHISA IZIDUMBU.
Ningaqhubeka nezinye izimpawu zendalo amalungu eqemba azikhethele zona. ISAHLUKO 1: OKUJWAYELEKILE.

Read SJS BibleSudy - Zulu FINAL text version. Lomhlaba: Yikhaya Lethu, Yisipho Esivela Kumdali.

Izincazelo Zamagama. 1 ISAHLUKO SOKUQALA INTSHAYELELO 1.

IZINKETHO-ZEKUSASA-KANYE-NEZINYE-EZITHOLAKALAYO-ISAHLUKO-1-PPT