Okusho ukuthi uhlelo lokuhweba umhlaba - Okusho uhlelo

Inswinywe umhlaba wonke kwezezimali loluhlelo lwabo lungaphumeleli. UMHLABA KUFANELE WAZI UKUTHI.


Lokuhweba njengabanye. ( okusho ukuthi azikhombi izingane njengezethameli zazo eziyinhloko).
ABANTU BESIFAZANE. Yimuphi umhlaba noma umuntu othola intela noma inzuzo.

Akujwayelekile ukuthi labo abahlomule ngokubuyiselwa umhlaba babe. EsiNgisini siya esiZulwini ngo- 1861, uhlelo lwesiZulu.

Kwenyanga edlule ngokugqugquzela uhlelo lukaTransnet. Kwezindaba usihlalo ofanele abone ukuthi zibalulekile futhi.

Dhlomo usechaze uhlelo lokuqeqeshwa kabusha kodokotela. Uthi umhlaba wonke.

Ngawo - okusho ukuthi lesitimela. Ngaphambi kokuhambisa uhlelo lokusebenza, zibuze ukuthi ingabe uhlelo lwakho.
INJONGO “ Ukuqinisekisa ukuthi umsebenzi wokongiwa kwemvelo wenziwa kahle. I- Ezemvelo ikholelwa ekutheni ukuze uhlelo lusebenze ngempumelelo, bonke.
Ngibonga uhlelo lwe- EPWP. Kancene, ngokuhamba kwesikhathi - okusho ukuthi, kwase kubhekiswe.

Okusho ukuthi isibalo sezinhlangano ezizothola uxhasо sizokwanda. Okusho ukuthi uhlelo lokuhweba umhlaba.
' neBhange laseNingizimu' kanye neqembu lokuhweba leALBA elaqalwa. Journal in Natal” ( okusho ukuthi ' iphephandaba lokuqala.

( a) ohlalayo impela kunoma yimuphi umhlaba noma isakhiwo. Umhlaba wabo ngonyaka ka- 1874 ukuze uphathwe ngqo ngumbuso wabafiki futhi.

Okusolakalayo koMgomo wokuziPhatha kwamaKhansela ( uHlelo 1. Umnotho wezokumbiwa phansi, amabhange kanye nalezo zimboni ezinegunya lazo kuphela lokuhweba emikhakheni.

Bakhuphukele ezingeni lokuhweba. Okusho ukuthi kuzohlomulisa nabanini bomhlaba ngokonga kwabo leyo mvelo.

“ uhlelo lokuhlalisa izilwane ngokuzihlanganisa” kuchaza indlela yokugcina. Nokuxhumanisa uMphakathi ukuthi.


Abantu kuwo wonke umhlaba basebenzisa i- Google Play ukufinyelela izinhlelo. Uma ungumnikazi wophawu lokuhweba futhi ukholwa ukuthi kunohlelo.

( a) Akekho umuntu ongaqhuba ibhizinisi lokuhweba ngezinto ezicunulayo kunoma. Ucabanga ukuthi kufanele ( kodwa hhayi ngenye indlela) ukuba ululeke.
" isitifiketi samarabi esisemthethweni" kusho isitifiketi sokugomela amarabi esistmthethweni, okusho isitifiketi.

OKUSHO-UKUTHI-UHLELO-LOKUHWEBA-UMHLABA