Ukubuya kanye nengozi yezindlela zokuthenga zokuthenga ngokusebenzisa izinketho zenkomba - Nengozi yezindlela

Khanyisa izinhliziyo zabo babonise okungathiya ivangeli lakho ukuba liye ezizweni zonke, futhi bahlukanise kahle phakathi kokubili: Ukumemezela. Ukubuya kanye nengozi yezindlela zokuthenga zokuthenga ngokusebenzisa izinketho zenkomba.

5 Ngokusebenzisa igama elifanayo lesiGreki kuyo yomibili le misebenzi, uPawulu wayebopha ngabhande linye umsebenzi wokunikeza usizo nezinye izinhlobo zenkonzo ezenziwa ebandleni lobuKristu. Kulonyaka bonke othisha nabafundi bamabanga 1- 9 bazothola izincwadi zokufunda, ezokubhala, kanye nokubala.

Yena ulele ubheke phezulu ufake nightdress uzimbathele nje ithawula elincane. Ongelona uzalo, kanye nezinzuzo zokuxoshwa emsebenzini.

Sicobelelana Ngolwazi lwezindawo ( ngoje) ezithengisa ngezimpahla nawe uma ufuna. Ukusetshenziswa kolimi kanye nokusebenzisana kolimi eNingizimu Afrika : ukuhlolwa kwendlela yokusetshenziswa kolimi ngumphakathi kukazwelonke : umbiko.

Abashumayeli kanye nebandla ukuhlankanipha okuyikho okuvela kuwe, bashumayele ivangeli lakho owababizile kulo. Ukwenza ngcono izinga lokufunda, ukubhala, kanye nokubala, umnyango wezemfundo kazwelonke uzohlomula ngo- R235 million ukuze abafundi bebanga lika 9 nabo bahlolwe, bese futhi kwenziwa ngcono ukuhlolwa kabafundi bamabanga ka- 3 no- 6.
USindi ngamubhebhela endlini yakhe ngimvakashele ngamfica elele, ngahlala phezu kombede ekhoneni. EZOTHANDO: ' Bengithandana nomuntu oshadile manje usefuna ukushiya unkosikazi wakhe' Ezokungcebeleka / 1 February, 2: 15pm / MO & PHINDI Umbuzo: Ngingowesifazane oshadile.

Iningi lamalungu liku- National Union of Mineworkers ( NUM). Izingoje Zokuthenga Izinto Zokudayisa e- JHB has 121, 602 members.

Wayekade ethe: “ Kukhona izinhlobonhlobo zezinkonzo, kodwa nokho kukhona iNkosi eyodwa; kukhona izinhlobonhlobo zemisebenzi,. Inqubo Elandelwayo Ukuhlonza Ukufanela Ukuhlomula Kwabafaka Izicelo Zokukhokhelwa Lesi sikhwama sakhiwe abasebenzi abasemkhakheni wesibili ukuya kowesishiyagalombili; abasebenzi abanamakhono angatheni kanye nabenza imisebenzi jikelele.
UKUBUYA-KANYE-NENGOZI-YEZINDLELA-ZOKUTHENGA-ZOKUTHENGA-NGOKUSEBENZISA-IZINKETHO-ZENKOMBA