Ukuthi ungaba kanjani umthengisi wemali - Wemali umthengisi

Ujehova wabona ukuthi u- abrahama wayengumngane wakhe oqotho, ngakho wamvikela u- isaka futhi wenza inzalo ka- abrahamayaba isizwe sakwa- israyeli. Umuntu ophethe kulestolo unkosikazi wakhe.

Wahlala phansi wadla buthule. Wonke umuntu walapha e- Mzansi oseke wasebenzisa lomuthi wesintu wazi kahle ukuthi uthando lweqiniso luyinto enjani.

Sekuphele 5 months ngisebenza estolo sika bab’ Khumalo. Ngingaba Kanjani Isikhulumi Esihle?
Kunini lapho kwakunzima khona ngo- abrahama ukuba alalele ujehova? Umkhondo: genesise 12: 1; 22: 1, 2.

U- abrahama waba kanjani umngane kankulunkulu? Umlando wemali yokuthenga ukudla ( ituck money) abazali abakhumbuli.

Ukuthi ungaba kanjani umthengisi wemali. * IHHOLO lesikole ligcwele phama.
Sifundani kule ndaba? Kodwa kwakumele ngimtshele ukuthi ngicabangani.

Ngambuka ngabona ubuhlungu emehlweni akhe. Njengoba igama lisho, umuthi.

Ngathi ngifika nje ekhaya ngalobo busuku ngesikhathi unkosikazi wami elungisa ukudla, ngambamba ngesandla, ngamtshela ukuthi kunento okumele ngimtshele yona. Kodwa angeke usho ukuthi ngisebenzela ubab’ Khumalo ngoba ngamgcina mhla ngiqashwa. Makhathaleni angizange ngikwazi ukuvula umlomo wami. Ukuthi izenzo noma izinqumo zalezoziphathimandla, izinhlangano noma zalabo bantu.

Nganginomuzwa wokuthi babengihleka ngaphakathi. Umthengisi uthi kuwena uzokuhlanganisela ukuthi indawo uyithole “ ngabantu bakhe” uma ethola ikhomishini ka- 25% wemali yokudayiswa komhl aba.

Kwakungelula ukugxila enkulumweni yami. Uzwa kubizwa igama lakho ngombhobho, futhi wonke amehlo asheshe athi njo kuwe.
Ngiqala kanjani na? Umkhondo: genesise 26: 5; hebheru 11: 8- 10, 17.

Ukuqinisekisa ukuthi imininingwane elapha ngaphakathi ishaya khona, uma kwenzeka kuba nokungqubuzana okuthile kokulona, imithetho efanele kanye nezinqubomgomo ezilawula isiKhwama kanye nezimo zakho zokusebenza njengomsebenzi yikhona okuyosebenza. “ Ngangicabanga ukuthi abantu babewabona wonke amaphutha ami nokuzinyeza kwami.


Uyayikhokha yini na leyokhomishini? Ngiphatheke kahle kakhulu kanti nemali ingconywana.

Ukuqala izinyathelo ezintathu ezilula. Uzothokozela lokhu kusizakala ukhululeke wazi ukuthi ingane yakho angeke yalamba esikoleni futhi Qeda inkinga yokushiywa kokudla ekhaya.

UKUTHI-UNGABA-KANJANI-UMTHENGISI-WEMALI